មុខម្ហូបខ្មែរយើងទាំង ៥ នេះងាយស្រួលធ្វើហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ តោះមករៀនធ្វើទាំងអស់គ្នា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃនេះក្រុមការងារ Dara Talk យើងខ្ញុំបាននាំយគមុខម្អូបខ្មែរយើង ៥ មុខមកបង្រៀនបងប្អូនយ់ងជាពិសេស សម្រាប់ជាចំណោះដឹង សម្រាប់ធ្វើញាំនៅតាមផ្ទះ ក៏ដូចជាធ្វើញាំក្នុងកម្មវីធីជួបជុំបងប្អូនញៀតមិត្តជិតឆ្ងាយ។ សូមទស្សនារបៀបធ្វើខាងក្រោមនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១ ត្រីបឹងកញ្ឆែត មាន#គ្រឿងផ្សំ :ដូចជា ត្រីផ្ទួកធំ១ រឺ ត្រីឌៀប បំពងអោយស្រួយ – បន្លែ កញ្ឆែត ស្ពៃបូកគោ – គ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង ស្លឹកក្រូច រមៀត ខ្ទឹមស បុកម៉ត់ – សណ្ដែកដី ដាក់ក៏បានអត់ក៏បាន – ម្ទេសក្រៀម ចិញ្ច្រាំម៉ត់ – ខ្ទឹមក្រហម ហាន់ស្ដើងៗ…