ចិនតាមឃ្លាំមើលសមយុទ្ធយោធាបូក៤ប្រទេស, តើចិនកំពុងខ្លា ចឬ?(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថា ខ្លួនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រកាសរបស់ឥណ្ឌាដែលថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចូលរួមសមយុទ្ធកងនាវាចរប្រចាំឆ្នាំម៉ាឡាបា (Malabar Naval) រួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុន ដោយចិនគូសបញ្ជាក់ថា សមយុទ្ធនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធា ដូច្នេះវាគួរតែមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃចន្ទបានប្រកាសថា អូស្រ្តាលីនឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធម៉ាឡាបាដែលនឹងមានប្រសិទ្ធិភាព ដែលមានន័យថាប្រទេសទាំងបួនដែលមានសមាជិក ៤ រូបនៃក្រុមចម្រុះ“ Quad” ឬ Quadrilateral នឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធដ៏ធំមួយនេះ៕ប្រភព MyBuzz

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply