ឪពុកម្ដាយណាមិនស្លុត! កូនទើបតែសម្រាលបានមួយខែតែអកុសលក៏ ស្លា ប់ព្រាត់ឪពុកម្ដាយដោយសារ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជិវិតមនុស្សពិតជាមិនទៀងទាត់នោះឡើយ កើតមកហើយតែងរមែង ស្លា.ប់ទៅវិញវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្ស ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រកែកតវ៉ានឹងច្បាប់ធម្មជាតិមួយនេះបាននោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ៗរឹតតែមិនដឹងទៅទៀតនោះគឺមិនដឹងថាខ្លួនត្រូវស្លា.ប់ ដោយសារអ្វីនោះឡើយ។ ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះមានរឿងរ៉ាវដ៏សង្វេគ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងពិបាកទទួលយកខ្លាំងបំផុតសម្រាប់គ្រួសារទារក រ.ង.គ្រោះ ដោយទារកមួយរូបទើបតែសម្រាលចេញពីផ្ទៃ របស់អ្នកម្ដាយទើបតែបានរយៈពេលមួយតែអកុសលក៏ត្រូវ ស្លា.ប់ទៅវិញដោយសារតែជំ.ងឺ.ចម្លែ.កមួយប្រភេទគឺ បេះដូងប្រហោង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាម៉ិញបន្ទាប់ពីកូនបានស្លា.ប់ ស្រាប់តែបុរសជាឪពុក បានបង្ហោះនូវសារដ៏ក្រៀមក្រំមួយថា «កូនប៉ាទៅអោយបានសុខណាកូនណាធ្វើម្តេចយើងគ្មាននិស័យនិងគ្នាចាំជួបគ្នាជាតិក្រោយណាកូន »៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply