យំទៀតហើយ! អ្នកនាង ស្រីអូន សម្រស់ធម្មជាតិ ទប់អារម្មណ៍មិនបានក្រោយឃើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងនូវការលំបាក ហើយក៏បាននិយាយថា”…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យំទៀតហើយ! អ្នកនាង ស្រីអូន សម្រស់ធម្មជាតិ ទប់ចិត្តលែងបានក្រោយឃើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងនូវការលំបាក ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ក៏រំជួលចិត្ត ហើយក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញហ្វេសប៊ុកថា”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹកកាលខ្លួនក្រទៅទទួលអំណោយសប្បាយចិត្តណាស់យំផងសេីចផងឥលូវដល់ពេលចែកអំណោយវិញក៏យំដដែលពេលលឺគាត់និយាយថាលិចផ្ទះអស់ហេីយដាច់ស្បៀងហេីយឃ្លានណាស់ពេលបានអំណោយចឹងគាត់បានរស់តទៀតហេីយពុទ្ធោម៉ែគេម៉ែខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុកគេពុកខ្ញុំខ្លោចចិត្តពេលលឺលោកយាយនិយាយថាឃ្លានណាស់ ខ្ញុំចាំពាក្យនេះមិនភ្លេចជូតទឹកភ្នែកទៅវិញទៅមកអំណោយ5000គ្រួសារគឺមិនច្រេីនទេតែខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកជួយបងប្អូនខ្មែរក្នុងពេលទឹកជំនន់កាលខ្ញុំក្របានអំណោយម្ដងៗសប្បាយចិត្តណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះកំពុងឃ្លានហេីយមិនដឹងរកលុយមកពីណាព្រោះទឹកលិចអស់ហេីយលុយទឹកជិះទូកទៅយកអំណោយទាំងញញឹម អ្នកធ្លាប់ជួបទេីបយល់អារម្មណ៍មួយនេះសូមជូនបុណ្យផងបងប្អូនខ្មែរ សូមអោយមេឃឈប់ភ្លៀងទៀតទៅ”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារមួយឃ្លាទៀតក៏សរសេថា”យាយឃ្លានណាស់ចៅ ពាក្យមួយឃ្លាដែលគ្រប់គ្នាស្ដាប់ហេីយពិបាកក្នុងខ្លួនព្រោះគាត់ពិការភ្នែកហេីយទីទ័លខ្លាំងយាយគេយាយខ្ញុំ ខ្ញុំបានជូនអំណោយនិងបន្ថែមថវិការជូនលោកយាយពីលេីទៀតព្រោះលោកយាយងងឹតភ្នែកហេីយលំបាកណាស់ ជូនបុណ្យផងបងប្អូន”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply