លោក កែវ វាសនា និងភរិយា បាននាំយកអំណោយ អង្ករ មី ត្រីខរ ទឹកសុីអុីវ និងថវិការ ទៅជូនបងប្អូនដែលរងគ្រោះ ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកកែវ វាសនា និងភរិយា បាននាំយកអំណោយ រួមមាន អង្ករ មី ត្រីខរ ទឹកសុីអុីវ និងថវិការ ដើម្បីជូនដល់ បងប្អូនដែលរងគ្រោះ ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង រស់នៅរងទុក្ខលំបាក ត្រូវចាកឆ្ងាយពីផ្ទះសំបែង និង ខូចខាត ផលដំណាំ ខណៈមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ភរិយា លោក​ កែវ វាសនា បានបង្ហោះសារថា “កំពុងត្រៀមអង្ករ មី ត្រីខរ ទឹកសុីអុីវ និងថវិការជូនដល់បងប្អូនជួបគ្រោះទឹកជនន់ នៅស្រុកកន្តៀង ដំបូងគិតថាតែ100គ្រួរសារទេ តែឡូវខ្ញុំកំពង់ត្រៀមលុយផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែម 200គ្រួរសារទៅ300គ្រួរសារទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើបុណ្យតាមសន្ធារ តិចក្តីច្រើនក្តីក៍ជាបុណ្យ បងប្អូនណាចង់ជំនួយបន្ថែមអោយបានច្រើនគ្រួរសារជាងនឹងអាចវេតាម ABA ខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំចុះផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី 18នេះហើយ ព្រោះនៅស្រុកនោះមានជាង500គ្រួរសារឯណោះដែរជួបការលំបាក។ ABA 010444474 ( Lim Sokuntheary )”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply