មកមើល ទឹកជំនន់ និងគ្រោះធម្មជាតិ នៅប្រទេសឡាវ ឃើញហើយរន្ធត់ចិត្តណាស់ ដែលខណៈពេលនេះ ប្រទេសឡាវបាន..(មានវិដីអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពហ្វេសបុក៖ តាមរយៈហ្វេសបុកឈ្មោះ On Yoshida បានបង្ហោះ រូបភាព គ្រោះ ធ ម្ម ជាតិនៅប្រទេសឡាវ សូមជម្រាប់ថា ព្យុះ​ ទឹ ក ជំនន់​ និង ​រ ន្ទះបា ញ់​ គឺជា ​គ្រោះ ​មហ ន្ត រា យ ​ធម្មជាតិ​ចម្បង​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​បា ត់ ប ង់​ ជី វិ ត ​មនុស្ស​សត្វ​ និង​ការ​បំ ផ្លិ ច បំ ផ្លា ញ ​ទ្រព្យ សម្បត្តិ​ ខណៈ​ដែល​ គ្រោះ​ រាំ ង ​ស្ងួត​ ប ង្ក​ឱ្យ​ មា ន ទុ ក្ខ​វេ ទ នាយ៉ា ង ​ខ្លាំង​ ជា​ពិសេស​សម្រាប់​កសិករ​។នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក មានប្រទេសជាច្រើន ​ដែល​មាន ការ​ បា ត់ ប ង់​ជីវិត ​មនុស្ស​ទាក់ទង​នឹ ង​ គ្រោះ ​ម ហ ន្តរា យ​ អាកាសធាតុ​។​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹកជំនន់​ ដែល​កើតឡើង​ញឹកញាប់​បំផុត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ ល ​ប៉ះ ពា ល់​រូប​វន្ត​ និង​ភា ព​ ងា យ ​រ ង​ គ្រោះ​ រូប​វន្ត​ ភាព​ទន់ខ្សោ យ​ នៃ​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​ និង​ ក ង្វះ​ ​ភាព​ធន់​ ក្នុង​ការ​ទប់ទល់​ និង​ការ​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ពិបាក់ ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ទុក​ថា​ នឹង​ប ង្ក​ ផ ល​ ប៉ះ ពា ល់ ​យ៉ា ង ធ្ង ន់ ធ្ងរ​។ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply