ចិនបើកការវា យប្រ ហារទ ម្លា ក់គ្រា ប់ត្រៀមចូលឈ្លា នពា នតៃវ៉ាន់(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ប៉េកាំង)៖ មានការវា យប្រ ហារដោយប្រើយន្តហោះគ្មានម នុស្សបើករបស់ចិនកម្លាំ ងពិសេសនិងកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងសមយុ ទ្ធមួយដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការឈ្លា នពា នរបស់កោះតៃវ៉ាន់។ ការធ្វើសមយុ ទ្ធដ៏រន្ធ ត់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទូរទស្សន៍ចិន CCTV និងត្រូវបានកត់សម្គា ល់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមួយរបស់ចិនបានផ្សាយទាំងអស់អំពីការរៀបចំដើម្បីវា យប្រ ហារកោះតៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាជាសកម្ម ភាពចុងក្រោយនៃការឈ្លា នពា នពីទីក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមានវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកកាន់តែច្រើនឡើងដែលប្រទេសចិនបានដា ក់នៅក្នុងដែនទឹកជ ម្លោះ។ ប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុ ទ្ធវា យលុ កកោះដែលមានលក្ខណៈញា ក់មួយដែលមានគោលបំណងធ្វើត្រាប់តាមការប៉ះទ ង្គិចគ្នាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយសមប្រយុ ទ្ទដូចការការវា យប្រ ហារកោះនេះបានចា ប់ផ្តើមនៅពេលយប់ក្រោយទិវាជាតិតៃវ៉ាន់។ របាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថា“ សមយុ ទ្ធនេះដោយការធ្វើសមា ហរណ កម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកម្លាំ ងប្រយុ ទ្ធថ្មីជាច្រើនបានបង្កើ នសមត្ថភាពប្រយុ ទ្ធជាក់ស្តែងរបស់កង ទ័ពក្នុងការចុះចតរួមគ្នានិងការវា យលុកបីវិមាត្រ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាជាតិរបស់កោះតៃវ៉ា់ន់ នៅពេលដែលឃើញប្រទេសចិនធ្វើសមយុ ទ្ធជាបន្តបន្ទា ប់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen បានទទូ ចដល់ទីក្រុងប៉េកាំងឱ្យមាន“ កិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យ” ហើយបានជំរុញឱ្យទីក្រុងប៉េកាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយលោកស្រីបានបន្តរថា“ ដរាបណាអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយភាពផ្ទុ យគ្នានិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងឆ្លងសមុទ្រខណៈពេលដែលភាពស្មើភាពគ្នានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រូវបានរក្សាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យ” ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply