លាហើយ «ភូមិវប្បធម៌» ១៧ឆ្នាំដែលអ្នកបានបំពេញតួរនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរទៅកាន់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ និង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក ៖ យោងទៅតាមហ្វេសប៊ុករបស់តារាចម្រៀង ណុប បាយ៉ារិទ្ធ បានធ្វើការលើកឡើងដូច្នេះថា ៖ លាហើយ«ភូមិវប្បធម៌»១៧ឆ្នាំដែលអ្នកបានបំពេញតួរនាទីនិងបេសកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរទៅកាន់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ និង ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទូទាំងពិភពលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកគឺជាចំណែកមួយក្នុងការសាបព្រោះបណ្តុះថ្នាលសិល្បៈដល់យុវជន យុវនារីខ្មែរជាច្រើនដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកសម្តែង របាំ សៀករហ័ស្សកម្មអោយមានចំណេះជំនាញផ្នែកសិល្បៈ ហើយបានយកចំណេះជំនាញនេះមកធ្វើជាការងារប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលឆ្លងជាសកល«កូវីដ១៩»បានធ្វើអោយអ្នកជួបនៅផលលំបាក តហូតសម្រេចចិត្តលាប្រជាជនខ្មែរ និង ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទូទាំងពិភពលោកដោយក្តីអាល័យ យើងគ្រប់គ្នាពិតជាយល់អារម្មណ៍អ្នក យល់អារម្មណ៍បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមិនអាចបើកទ្វាចោលតស៊ូជាមួយនិងការគ្មានចំណូលមកទប់ទល់ ពិសេសរឹតតែយល់ចិត្តបងប្អូនផ្នែកសិល្បៈគ្រប់រូបថាអ្នកពិតជាមិនចង់លា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់រឹងមាំអាចតស៊ូបន្តរទៅមុខស្វែងរកការងារថ្មីៗដើម្បីជីវិតហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ៗគ្នា ១៧ឆ្នាំនៃភូមិវប្បធម៌ លាហើយភូមិវប្បធម៌ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply