ដេីម្បីប្រទេសរី កចម្រេីន! មន្ត្រីចិនត្រូ វអនុ ញ្ញាតហូបស្រា បានតែសៅរ៍​ អាទិត្យ​ បេីមានពិធីជ ប់លាងទា ល់តែសុំច្បាប់ជាមុន..!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរចិនបានចេញបទបញ្ជាហា មឃា ត់មន្ត្រីរាជការមិ នឱ្យផឹកគ្រឿ.ងស្រវឹ ងនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេនិងលើកស្ទួយមុខមាត់រដ្ឋាភិបាល។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចជួ.យឱ្យបុគ្គលិករដ្ឋផ្តោតអារម្មណ៍លើការងាររបស់ពួកគេនិងជៀ.សវាងកំហុ.សឆ្គ​.ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាត្រូវ.បានគេចា​ ត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការការពារការសូ កប៉ា ន់ដែលជារឿយៗកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលជួបញាុំអាហារក្រៅការិយាល័យដែលមានស្រា។ មន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រ ប់គ្រងដោយរដ្ឋមិនត្រូវផឹ កបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅថ្ងៃធ្វើការតាមច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅស្រុកឈីងចាំងក្នុងហ្គាន់ស៊ូបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនគ្រ ប់គ្រងដោយរដ្ឋត្រូវបានគេប ញ្ជាមិនឱ្យទទួលទានគ្រឿ ងស្រវឹ ងក្នុងកំឡុងពេលនិងក្រោយពេល ៨ ម៉ោងនៅក្នុងការិយាល័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់អ្នកដែលមិនត្រូវការផឹកក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃធ្វើការពួកគេត្រូវផ្ញើពាក្យសុំទៅថ្នា ក់ឧត្តមរប ស់ពួកគេជាមុននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដា ក់ពាក្យត្រូវតែពន្ យល់ពីលក្ខណៈនៃព្រឹ ត្តិការណ៍អត្តសញ្ញា ណនៃអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនិងថាតើពួកគេមានគម្រោ ងផឹកស្រ ាប៉ុន្មាន។ប៉ូ លីសនៅណានជីងដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្តជាំងស៊ូបានទា មទារឱ្យមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងមិ នផឹ កនៅថ្ងៃធ្វើការដើម្បី “កែលម្អការប្រព្រឹ ត្តរបស់កម្លាំ ងនិងពង្រឹ ងវិន័ យរបស់ខ្លួន” ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply