មិនទា ន់វា យផង! ធ្លា ក់យន្ត ហោះច ម្បាំ ងចិន១គ្រឿងឧ ស្សាហ៍ហោះក្រ ឡឹ ងតៃវ៉ាន់ដោយសារតែគូប្រ កួតជាប ក្សី (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តៃវ៉ាន់៖ បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រភពសារព័ត៌មាន Taiwannews បានអោយដឹងថា ប្រព័ ន្ធផ្សព្វផ្សា យរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានប្រ កាសថាយន្ដ ហោះច ម្បាំងមួយរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានធ្លា ក់ ពោលគឺដោយយន្តហោះច ម្បាំងរបស់កងទ័ ពអាកាសរបស់កងទ័ពរំ ដោះប្រជាជនចិន (PLAAF)ប៉ះជាមួយនឹង បក្សី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ (MND) យន្ត ហោះ PLAAF បានរំ លោ ភលើដែ នអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃក្នុងចំណោម១៨ថ្ងៃចន្លោះថ្ងៃទី១៦ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី៣ខែតុលាក្នុងចំនួនសរុប ៥០លើកយ៉ាងតិច។ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលាកងទ័ពរំ ដោះប្រជា ជនចិនបានរាយការ ណ៍ថាអ្នកបើកយន្ត ហោះវ៉ាងជាំង្វុង បានបញ្ជូនតទៅនឹងការវា យប្រ ហារបក្សីមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហោះឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការព្រ មានក្នុងការហោះហើររបស់ម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមភ្លាមៗហើយអេក្រង់បង្ហាញក៏ខ្មៅ។ បន្ទាប់ពី ៥ វិនាទីថាមពលបម្រុងប ន្ទាន់បានចូលហើយដំណើរការវិញ ហើយអេក្រង់បង្ហាញកាប៊ីនយន្ដហោះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ។ បន្ទាប់មកលោកវ៉ាងបានព្យា យាមជំ រុញស ន្ទុះឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីបង្កើនក ម្លាំងរុ ញច្រា ន ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបទេខណៈម៉ាស៊ីនបានឈ ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលគាត់មានកម្ពស់ត្រឹមតែ ២៧២,៧ ម៉ែត្រពីលើដីលោកវ៉ាងយល់ថាគ្មានពេលវិលត្រឡប់មកមូលដ្ឋានវិញទេហើយយន្តហោះរបស់គាត់នឹងធ្លា ក់ភ្លាមៗ។ យោងតាមសំដីរបស់រដ្ឋចិន លោកវ៉ាងបានដឹកនាំយន្ដ ហោះចេញឆ្ងា យពីតំបន់ដែលមានប្រជាជន ៣ ដងក្នុងរយៈពេល ៣៧ វិនាទីហើយតម្រង់ទិសដៅទៅរកស្រូវមុនពេលចេញឆ្ងាយពីដី ​​៧៥.៩ ម៉ែត្រនិងចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅចម្ការកៅស៊ូក្បែរនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ PLA វាត្រូវបានគេប ញ្ជាក់ថាគ្រោះ ថ្នា ក់នេះបណ្តាលមកពីផ លប៉ះពា ល់បក្សីទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យ ន្តហោះច ម្បាំងក្នុងអំឡុងពេលហោះឡើងដែលប ណ្តាលឱ្យវាជា ប់គាំ ង; ទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍មិនបានប ញ្ជាក់ពីពេលវេលានិងទីកន្លែងនៃឧ ប្ប ត្តិហេតុនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកយន្តហោះគឺជាសមាជិកនៃបញ្ជាការភូមិភាគខាងត្បូងរបស់ PLA ដែលជាកន្លែងដែលយន្តហោះច ម្បាំងមួយចំនួនដែលកំពុងយា យីដែនអាកាស របស់តៃវ៉ាន់មានមូលដ្ឋានហើយដែលជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការឈ្លា នពា នរបស់កោះតៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាមិនច្បាស់ថាតើប្រភេទយន្ត ហោះប្រភេទណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឧ ប្បត្តិហេ តុនេះហើយក៏មិនមានទីតាំងឬកាលបរិច្ឆេទដែលបានផ្តល់ឱ្យក្រៅពី។ ព័ត៌មានជំនួយតែមួយគត់ចំពោះប្រភេទយន្តហោះដែលអាចពាក់ព័ន្ធគឺរូបភាពស្តុកដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងអត្ថបទរួមមានការបើកស៊ីចេងជូ -១១ នៅលើផ្លូវរត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញាវីដេអូបានលេចចេញពីយន្តហោះច ម្បាំង PLAAF Su-35 មួយគ្រឿងបានធ្លា ក់នៅទីក្រុងហ្គីលីនខេត្តក្វាងស៊ីដែលជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានមហោស្រពភាគខាងត្បូង។ របាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតបានចោ ទប្រ កា ន់នៅថ្ងៃនោះថាកោះតៃវ៉ាន់បានបា ញ់ទ ម្លា ក់យន្តហោះ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន MND របស់តៃវ៉ាន់បានប ណ្តេ ញពាក្យចចា មអារ៉ា មនេះចេញភ្លាមៗខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងមិនដែលចេញសេចក្តីឆ្លើយតបជាផ្លូវការ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply