អាហ្សែបៃហ្សង់រំ ដោះភូមិបាន០៨ពី អាមេនី តែអាមេនីថាបានបា ញ់ទ ម្លា ក់យន្ត ហោះអាហ្សែបៃហ្សង់៣គ្រឿង..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពអាហ្សែបៃហ្សង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដ ណ្តើមកា ន់កា ប់ភូមិចំនួន ៣ បន្ថែមទៀតនៅក្នុងស្រុក Jabrayil ក្នុងទីក្រុង Nagorno-Karabakh និងភ្នំយុ ទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការវា យលុ ករបស់ខ្លួនដើម្បីដ ណ្តើមយកទឹកដីដែលកា ន់កា ប់ដោយអាមេនី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីអ៊ីស៊ែរប៊ី Ilham Aliyev បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា “ថ្ងៃនេះកងទ័ពអាហ្សែបែហ្សង់បានរំ ដោះភូមិរបស់ Shikhali Agali, Sarijali និង Mezre ក្នុងស្រុក Jabrayil និងកំពស់យុ ទ្ធសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងទិសដៅផ្សេងៗគ្នា” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានសរសេរនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter ថា“ ប្រតិបត្តិការដែលទទួលបានជោគជ័យនៃកងទ័ពវីរភាពរបស់យើងនៅតែបន្ត។ ទីក្រុង Karabakh គឺ Azerbaijan” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពអាហ្សែបៃហ្សង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរំ ដោះមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងចាបាប្រីលនិងភូមិចំនួន ៩ ផ្សេងទៀតពីការកា ន់កា ប់របស់អាមេនី។ ការប៉ះទ ង្គិ ចគ្នារវាងកងកម្លាំងអាមេនីនិងអាហ្សែបៃបានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលការឈ្លា នពា នរបស់អាមេនីនៅតែបន្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប៉ះទ ង្គិ ចគ្នានៅតាមព្រំដែនបានផ្ទុឡើងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញានៅពេលក ម្លាំងអាមេនីផ្តោតលើការតាំងទីលំនៅស៊ីវិលនិងទីតាំងយោធារបស់អាស៊ែប ណ្តាលឱ្យមានមនុស្សស្លា ប់និងរ បួស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា កងទ័ពប្រទេសអាហ្សែបែហ្សង់បានរំ ដោះភូមិនៅតំបន់ព្រំដែនចំនួន ៨ពីការកា ន់កា ប់របស់អាមេនីដោយប្រេសិតរបស់ប្រទេសតួកគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពេលមានការរំ លោ ភបំពា នចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកថា កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា សារព័ត៌មានTASS បានឲ្យដឹងដែរថា ក្រសួងការពារជាតិអាហ្សែបៃហ្សង់បានបដិ សេធនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយរាយការណ៍ថាភាគីអាមេនីបានបា ញ់ទម្លា ក់យន្តហោះកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសនេះចំនួនបីគ្រឿង ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply