បុរសខ្លាំ ងរុស្សុី បា ញ់មីសុីលលឿនជាងសម្លេងZircon ថ្មី,លាន់ផ្អើ លកងទ័ពណាតូ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានកោតសរសើររួចទៅហើយចំពោះការបា ញ់សាកល្បងមី ស៊ីលផ្លោ ង Zircon ប្រកបដោយជោគជ័យដោយបានពណ៌នាថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយសម្រា ប់ប្រទេសដែលរួមចំណែកដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៃការបា ញ់មីស៊ីលផ្លោ ងឈ្មោះ Zircon ពីនាវាចម្បាំង Admiral Gorshkov នៅសមុទ្រស។រូបភាពបង្ហាញពីរ៉ុក្កែតមួយដែលចាប់ផ្តើមពីធុងរបើកបើកមួយដែលស្ថិតនៅលើនាវាខាងលើរបស់នាវាដោយគូសរង្វង់មូលនៅលើអាកាសហើយហោះឆ្ពោះទៅគោលដៅរបស់វានៅសមុទ្រ Barents ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជា ក់នៅមុនថ្ងៃនោះថានាវាដឹកទំនិញដឹកនាំរបស់គម្រោងលេខ ២២៣៥៣០ របស់“ ឧត្តមនាវីនៃសហ ភាពសូវៀត Fleet Gorshkov” ដែលបានដា ក់ពង្រា យនៅក្នុងសមុទ្រសបានបា ញ់មី ស៊ីលផ្លោ ងប្រភេទ Zircon នៅគោលដៅមួយនៅសមុទ្រ Barents ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមទិន្នន័យវត្ថុបញ្ជាគោលដៅមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាដឹកនាវា Zircon ដែលហោះក្នុងល្បឿនលឿនជាងម៉ាច ៨ បានទៅដល់គោលដៅសមុទ្រនៅចម្ងាយ ៤៥០ គីឡូម៉ែត្រដោយបុកផ្ទាល់។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Barry launches a Tomahawk cruise missile from the ships bow. Barry is currently supporting Joint Task Force Odyssey Dawn. JTF Odyssey Dawn is the U.S. Africa Command task force established to provide operational and tactical command and control of U.S. military forces supporting the international response to the unrest in Libya and enforcement of United Nations Security Council Resolution 1973. UNSCR 1973 authorizes all necessary measures to protect civilians in Libya under threat of attack by Qadhafi regime forces. JTF Odyssey Dawn is commanded by U.S. Navy Adm. Samuel J. Locklear, III. (U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman)

Leave a Reply