មកដឹងពីកម្លាំ ងយោធាអាហ្សែបៃហ្សង់​ និងអាមេនី​, ខណៈភាគីម្ខាងមានអុីស្រាអ៊ែលជាអធិរាជស​ ង្រ្គាមជួយជ្រោ មជ្រែង..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំបន់ Nagorno-Kharabakh មានជ ម្លោះជាង ៣០ ឆ្នាំ ហើយការប្រយុ ទ្ធចុងក្រោ យបង្អ ស់នៅក្នុងតំបន់កូកាណាសខាងត្បូងនៃ Nagorno-Kharabakh បានចា ប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយភាគីនីមួយៗបន្ទោ សគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការចាប់ផ្តើមបា ញ់ប្រ​​ ហារ។
ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃទាហាននិងជនស៊ីវិលប្រមាណ ៣.៦០០ នាក់មកពីភាគីទាំងសងខាងត្រូវបានសម្លា ប់ជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារយោធាជាច្រើនក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ ន្ធស៊ីវិលត្រូវបានបំផ្លា ញឬខូ ចខាត។ ឥឡូនេះយើងមកដឹងពី ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន,សេវា​យោធា,កម្លាំ ងពលកម្ម និង​ គ្រឿងសភាវុ ធ​របស់ប្រទេសទាំង២​ គឺ អាហ្សែបែហ្សង់ និង អាមេនី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអាស៊ែបៃហ្សង់. រាជធានីបាគូ,តំបន់៖ ៨៦ ៦០០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា,ចំនួនប្រជាជន: ៩ ៧១៣ ៥០០,ក្រុម Etnic: អាហ្សែបៃហ្សង់ ៩១,៦%,ឡេហ្សុប ២%,រុស្ស៊ី ១,៣%, អាមេនី ១,៣%, ថេលធី ១,៣%, ២,៤%,សាសនា៖ ប្រជាជនម៉ូស្លីម ៩៦,៩% (ភាគច្រើនស៊ីអា) គ្រីស្ទៀន ៣% ផ្សេងទៀត <.១,សាខាយោធា (Azerbaijani Armed Forces) កងទ័ពជើងទឹកកងទ័ពអាកាសកងទ័ពការពារអាកាសអាណា ព្យាបាលជាតិអាហ្សែបៃនិងកងទ័ពផ្ទៃក្នុងអាហ្សែបែហ្សង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអាមេនី. រាជធានី ៖យ៉េវ៉ាន់, តំបន់៖ ២៩ ៧៤៣ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា, ចំនួនប្រជាជន: ២ ៩៩៨ ៦០០, ក្រុម Etnic: អាមេនី ៩៨,១%, យូស៊ីឌី (ឃឺដ) ១,១%, ០.៧% ផ្សេងទៀត, សាសនា៖ សាវ័កសាវ័កអាមេនី ៩២,៦%, ផ្សាយ, ដំណឹងល្អ ១%, ២,៤% ផ្សេងទៀត, ១,១%, មិនបានបញ្ជា ក់ ២,៩%, សាខាយោធា (Armed Forces of the Republic of Armenia) កងកំលាំ ងជើងគោកកងទ័ពអាកាសនិងការពារដែនអាកាសកងកំលាំ ងស្វ័យការពារណាហ្គូណូ-ការ៉ាបប (N.A.D.F ) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេវា​យោធា អាស៊ែបៃហ្សង់ ៖អាយុ ១៨-៣៥ ឆ្នាំសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធា កាតព្វកិច្ចសេវាកម្ម ១៨ ខែឬ ១២ ខែសម្រាប់និស្សិតបញ្ច ប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។ អាយុ ១៧ ឆ្នាំសំរាប់សេវាកម្មស្ម័គ្រចិត្ត។ ក្មេងអាយុ ១៧ ឆ្នាំត្រូវបានគេចា ត់ទុកថាកំពុងបម្រើយ៉ា ងសកម្មនៅសាលាយោធាយោធា។ ថវិកាយោធា៖ ២,៧៣ ពាន់លានដុល្លារ,ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប៖ ៥,៤% ។កម្លាំ ងពលកម្ម បុគ្គលិកសកម្ម៖ ៦៦ ៩៤០,បុគ្គលិកបម្រុង៖ ៣០០ ០០០ នាក់,មានសម្រាប់យោធា: 3 000 000 ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេវា​យោធា អាមេនី៖ អាយុ ១៨-២៧ ឆ្នាំសម្រាប់ការបម្រើយោធាស្ម័គ្រចិត្តឬជាកាតព្វកិច្ច។ កាតព្វកិច្ចសេវាកម្មពន្យាពេល ២ ឆ្នាំ; ក្មេងអាយុ ១៧ ឆ្នាំមានសិទ្ធិក្លាយជាកម្មាភិបាលនៅវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សាយោធាដែលពួកគេត្រូវបានចា ត់ចូលជាបុគ្គលិកយោធា។ ថវិកាយោធា៖ ០,៥ ពាន់លានដុល្លារ, ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប៖ ៤,៧% ។ កម្លាំងពលកម្ម បុគ្គលិកសកម្ម: 45 000, បុគ្គលិកបម្រុង៖ ២១០ ០០០, មានសំរាប់យោធា៖ ៨០៩ ៥៧៦ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាស៊ែបៃហ្សង់ មាន៖ រថក្រោះ: ៦៦៥, រថយន្តប្រយុ ទ្ធពាសដែក៖ ១ ៦៣៧,កាំភ្លើ ងធំសរុប៖ ៧៤០,កាំភ្លើ ងធំដែលជំរុញដោយខ្លួនឯង: ២៣៧,កាំភ្លើ ងធំរ៉ុ ក្កែត៖ ១៩៦ ,កងទ័ពអាកាស យន្តហោះសរុប៖ ១២៧,យន្តហោះចម្បាំ ង៖ ៥,យន្ដហោះពហុមុខងារ៖ ១៣,យន្តហោះវា យប្រ ហារ៖ ១១,ឧទ្ធម្ភាគចក្រ៖ ៧៥ ,កងទ័ពជើងទឹក កងនាវាចរសរុប៖ ៣១,មិនមានអាវុ ធនុយ ក្លេអ៊ែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាមេនី​ មាន៖ រថក្រោះ: ៥២៩, រថយន្តប្រយុ ទ្ធពាសដែក៖ ១ ០០០,កាំភ្លើ ងធំសរុប៖ ២៩៣,កាំភ្លើ ងធំដែលជំរុញដោយខ្លួនឯង: ៣៨, កាំភ្លើ ងធំរ៉ុ ក្កែត៖ ១០៥, កងទ័ពអាកាស យន្ដហោះសរុប: ៦៥,យន្តហោះចម្បាំ ង៖ ០,យន្ដហោះពហុមុខងារ៖ ០,យន្តហោះវា យប្ រហារ៖ ១៣,ឧទ្ធម្ភាគចក្រ៖ ៤២, កងទ័ពជើងទឹក គ្មាន,មិនមានអាវុ ធនុយ ក្លេអ៊ែរ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply