អ៊ីរ៉ង់បញ្ជូ នរថ ក្រោះ ២០០គ្រឿ ងទៅព្រំ ដែនអាមេនី និងអាស៊ែបៃហ្សង់ ពើ បសង្គ្រា មទ្រ ង់ទ្រា យធំហើយ..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Bulgarianmilitary បានឲ្យដឹងថា អ៊ីរ៉ង់កំពុ ងបញ្ជូ នរថ ក្រោះយ៉ាងហោ ចណាស់ ២០០ គ្រឿ ងទៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយអាមេនី និងអាស៊ែបៃហ្សង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថានភាពក្នុងជ ម្លោះរវា ងអាមេនី អាហ្សែបៃហ្សង់និងសាធារណរដ្ឋណាហ្គាខនណូ ការ៉ាកា នៅតែមិ នមានការផ្លា ស់ប្តូរព្រោះអរិ ភាពនៅតែប ន្តកើតមា នយ៉ាងខ្លាំ ងរវាងអាមេនីនិងអេហ្សែបៃហ្សង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រព័ ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់មួយម៉ោងចុ ងក្រោយនៃម៉ោងម្សិលមិញ(ថ្ងៃអាទិត្យ ៤ តុលា)អ៊ីរ៉ង់បានចា ត់វិធា នការដើម្បីការ ពារព្រំដែ នរបស់ខ្លួន ដោយបញ្ជូ នឧបករណ៍ប្រយុ ទ្ធយ៉ា ងច្រើនទៅភាគខាងជើងយ៉ាងហោ ចណាស់រថ ក្រោះអ៊ីរ៉ង់ ២០០ គ្រឿង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នកវិភាគយោធានិយាយថាវា មិនមែនជារឿងច ម្លែកទេដែលរថ ក្រោះមួយចំនួ នធំត្រូវបានបញ្ជូ នទៅការពារព្រំ ដែននិងបូរ ណភាពទឹកដីហើយម នុស្សជាច្រើនប៉ាន់ស្មានថា រថ ក្រោះទាំងនេះជាច្រើននឹង ត្រូវបញ្ជូ នទៅអាមេនីដើម្បីជួ យដល់ Yerevan ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេនីស្នើសុំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិ នអាចបញ្ជា ក់ពីការពិតនៃអង្គ ហេតុដែលផ្ត ល់ដោយប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់ទេ ព្រោះប្រភ ពទីបីមិនបានអត្ថាធិប្បាយអំពីស្ថានភាពនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណាគួររំលឹ កឡើងវិញថាបន្ទាប់ពីមានជ ម្លោះនេះ ដូចដែលយើងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតបានអត្ថា ធិប្បាយនៅពេលនោះទីក្រុងតេអេរ៉ង់បានជួយដ ល់វិស័យការ ពារជាតិអាមេនីដោយបញ្ជូ នរថ ក្រោះជិត ៣០ គ្រឿងនិងកងព លកាំ ភ្លើ ងធំក្រោម ២០ គ្រឿង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះតក្ក វិជ្ជាស ម្រាប់តេអេរ៉ង់ បន្តគាំ ទ្រអាមេនីគឺនៅទីនោះហើយវាជារឿងធម្មតាទេប្រសិនបើព័ត៌មានអំពីការបញ្ជូ នរថ ក្រោះចំនួន ២០០ ត្រូវបានបញ្ជា ក់។យើងសូមរំលឹ កថាអ៊ីរ៉ង់បានព្រមា នជាផ្លូវការជាអាទិ៍ អាស៊ែបៃហ្សង់កុំ ព្យា យាមនាំជ ម្លោះដល់ទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ ហើយរា ល់ការប៉ុនប៉ ងរបស់បាគូដើម្បីរំលោ ភបូរ ណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសនឹងត្រូវចំណា យច្រើនចំពោះអាហ្សែបែហ្សង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនបា នអះអា ងថាអ៊ីរ៉ង់ថែមទាំងបានបា ញ់ទម្លា ក់យន្ តហោះចម្បាំ ងអាហ្សែបៃហ្សង់មួយទៀតផងព្រោះយ ន្តហោះរបស់អាហ្សែរីបានរំលោ ភលើដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply