អ្នកណាមិនឈឺ! នារីម្នាក់ ទម្លាយការពិតអំពីបុរសម្នាក់ទាំងសង្ហារ រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ ធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះហើយ រត់ចោលនាង មិនសួរនាំអីមួយមាត់ ហើយពេលនេះនាងប្រកាសថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Phorn Sokkhe ដែលជានារីម្នាក់ដែលមានរូបឆោមល្អ បានបង្ហោះសារទម្លា យនៅបញ្ហាក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនថា: ខ្ញុំព្យាយាមនិយាយស្រួលជាមួយអ្នកនឹងទុកពេលអោយ2 ខែហេីយ🙂

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអោយដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំអោយរួចអ្វីៗនឹងល្អទាំងអស់គ្នា តែអ្នកមិនតបមិននិយាយជាមួយខ្ញុំសូម្បី1 ម៉ាត់ ខ្ញុំមិនទាមទារអោយអ្នកចិញ្ចឹមកូនរឺក៏អោយទទួលស្គាល់កូនទេ 👍ខ្ញុំមិនអោយកូនស្គាល់មុខអ្នកទេកុំភយ័តែខ្ញុំអោយអ្នកដោះស្រាយរឿងបំណុលអោយរួច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអោយអ្នកទៅដោយស្រួលហេីយ ក៏ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃទទួលយកអ្នកមកធ្វេីជាឳពុករបស់កូនខ្ញុំវិញដែរ ព្រោះលោកមានសម្ថភាពបង្កេីតកូនចោលតែ គ្មានសម្ថភាពធ្វេីជាឳពុកគេទេ👍អ្នកឯងទៅចោលខ្ញុំទាំងដែរខ្ញុំពោះ​ធំ​ជិតគ្រប់ខែ😪

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅផ្ទះម្នាក់ឯងទាំងដែរខ្លួនឯងពោះធំ ដោយគ្មានសួរសុខទុកមួយម៉ាត់ទាំងដែរកូនក្នុងពោះជាឈាមរបស់អ្នកឯង អ្នកគិតថាអ្នកឯងអស្ចារ្យមែនគិតថាចង់ដេីរបង្កេីតកូនចោលតាមអំពេីចិត្តចឹងមែន 🙂👍 បញ្ជាក់ ខ្ញុំមិនបានរៀបការពេញច្បាប់ទេ😊

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់មិនសមចរិតបែបនឹងទេShare អោយលោកម្នាក់នឹងបានឃេីញផងក្រែងមិនដឹង🙏 បេីថាបានឃេីញហេីយដោះស្រាយខ្ញុំលុបវិញបេីមិនដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំទេ ចាំជួបគ្នានៅABC បន្តចុះ☺️👌។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូងគ្មានអ្នកណាប្រាប់យេីងថាគេមានប្រពន្ធទេ បេីយេីងដឹងក៏មិនបានអោយមានថ្ងៃនេះដែរ🙂 គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំក៏ទទួលថាខ្ញុំខុស ខ្ញុំមិនបានថាខ្ញុំត្រូវទេ🙂 មានតែខ្ញុំនឹងម្នាក់ប្រុសនឹងទេទេីបដឹងច្បាស់ 😊៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply