មិនទានចប់ទេ! ដេីម្បីទឹកដី​ អាស៊ែបៃហ្សង់​ ប្រកាសអាចលេងមួយឈុតទៀតជាមួយអាមេនីបានតទៀត….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ ការប៉ ះទង្គិ ចគ្នារវា ងបាគូនិងយូរវ៉ាន់បាននិងកំពុងកើនឡើងចា ប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលភា គីទាំងសងខាងចោ ទប្រកា ន់គ្នាពីការឈ្លា នពាននិងចែករំលែករូបភាពជាច្រើននៃយាន យន្ត​​ យោធាដែលត្រូវបានបំផ្លា ញរបស់គូប្រជែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីអាហ្សែបៃហ្សង់នឹង ស្តារឡើងវិញនូវបូ រណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Ilham Aliyev បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសនេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលតាមរយៈការចរ ចាប៉ុន្តែពួកគេគ្មា នប្រយោជន៍ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកក៏បាននិយាយផងដែរថាបាគូនឹង បញ្ឈ ប់ការវា យលុ ករបស់ខ្លួនប្រសិនបើយោធាអាមេនីចា កចេញពី “ទឹកដីកា ន់កា ប់” ដោយសង្ក ត់ធ្ង ន់ថាវាជាលក្ខខណ្ឌតែមួយនិងតែមួយគត់។”ប្រទេសអាមេនីត្រូវតែបោះ ប ង់ចោលគោលនយោបាយកា ន់កា ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្រ្តីអាមេនីបានកំណ ត់លក្ខខ ណ្ឌសម្រាប់យើងគាត់បានដា ក់លក្ខ ខណ្ឌចំនួនប្រាំពីរ។ ខ្ញុំបាននិយាយថាមិនយូរប៉ុន្មានទេដែលយើងច្រា នចោ លលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ យើងមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺកងកំលាំ ងប្រដា ប់អាវុ ធអាមេនី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចា កចេញពីទឹកដីរបស់យើងជាបន្ទាន់” គាត់បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយទាហានដែលរង របួ ស។ លោក Aliev បាននិយាយថាលោកបានព្រមានថាប្រទេសអាស៊ែបៃហ្សង់នឹងប្រើមធ្យោបាយយោ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធាដើម្បីដោះស្រាយប ញ្ហាប្រសិនបើការច រចាគ្មានផ្លែផ្កាដោយសង្ក ត់ធ្ង ន់ថាប្រទេសត្រូវតែស្តារឡើងវិញនូវភាពសុចរិតរបស់ខ្លួនព្រោះថា Nagorno-Karabakh ជាទឹកដីអាស៊ែបៃហ្សង់៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply