រុស្ស៊ីព្រ មានប្រេីធ ម៌ក្តៅទៅលេីជ​ ម្លោះអាម៉េនី​ និងអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់​ ដោយប្រាប់ឲ្យដ កទ័ពជាបន្ទា ន់(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ូស្គូ៖ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទីក្រុងម៉ូស្គូមានការព្រួ យបារម្ភអំពីរបាយការណ៍នៃការផ្ទេរក្រុម ប្រដា ប់អាវុ ធខុសច្បា ប់ទៅកាន់តំបន់ជ ម្លោះ Nagorno-Karabakh ដោយអះអា ងថារុស្ស៊ីប្រឆាំ ងនឹងចលនានេះហើយអំពាវនាវឱ្យដ កខ្លួនចេញពីតំបន់នោះដោយគ្មា នការព ន្យាពេល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រឈ មមុខដាក់គ្នារបស់អាមេនី – អាស៊ែបៃហ្សង់ នៅណាហ្គូណូ – ការ៉ាបបានកា ន់តែអាក្រ ក់ទៅ ៗ ចា ប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យដោយភាគីទាំងពីរបានស្តីបន្ទោ សគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើអ្នកណាទទួលខុ សត្រូវចំពោះការឈ្លា នពាននេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាយើងមានការព្រួ យបារម្ភយ៉ា ងខ្លាំ ងចំពោះដំណើរការទាំងនេះដែលមិនត្រឹមតែនាំឱ្យមានភា ពតានតឹងកា ន់តែខ្លាំ ងឡើងនៅក្នុងតំបន់ជ ម្លោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតការគំរា មកំហែ ងរយៈពេលវែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងកំពុងអំពាវនាវឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋទាំងពីរ“ ចា ត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទ ប់ស្កា ត់ការប្រើប្រា ស់ភេរវ ករបរទេសនិងទាហានស៊ី ឈ្នួ លក្នុងជ ម្លោះ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងបាននាំយករបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រុមស កម្មប្រយុ ទ្ធមកពីប្រទេសស៊ីរីនិងលីប៊ីដែលត្រូវបានចោ ទប្រកា ន់ថាត្រូវបានផ្ទេរទៅតំបន់ដែលមានការប្រកួ តប្រ ជែងដើម្បីចូលរួមក្នុងអរិភាពក្នុងតំបន់ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply