តៃវ៉ាន់ហាក់ច​ ម្អកឲ្យចិនថា ចិនមិនហ៊ានវា​ យតៃវ៉ាន់, ខណះចិនកំពុងធ្វេីសមយុ​ ទ្ធកក្រេីកមេឃាប៉ុណ្ណេះហេីយក្តី (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តៃវ៉ាន់៖ ប្រមុខការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី ២៩ ខែកញ្ញាថា មិនមានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិនកំពុងត្រៀមធ្វើសង្គ្រា ម គ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដូចជា ការចល័តទ័ពនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននោះទេ បន្ទាប់ពីការធ្វើសមយុ ទ្ធរបស់ចិនម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្បែរកោះដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិលោក Yen De-fa បានប្រាប់សភាថា “ចិនបានបន្តធ្វើសកម្ម ភាពប ង្កហេតុប្រឆាំ ងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថា ពួកគេត្រៀ មខ្លួនដើម្បីធ្វើ សង្គ្រា មទ្រង់ទ្រា យធំនោះទេ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្ថែមថា សញ្ញាមួយនៃការវា យប្រ ហារដែលនឹងកើតឡើងគឺនៅពេលដែលកងទ័ពមកពីតំបន់ឆ្ងាយៗនៃប្រទេសចិនបានចា ប់ផ្តើមធ្វើចល នានៅតាមបណ្តោយភាគខាងកើតរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេ។លោក Yen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននិយាយថា កងកម្លាំ ងផ្ទាល់របស់តៃវ៉ាន់ក៏កំពុងរក្សាការត្រៀមប្រយុ ទ្ធផងដែរ ប៉ុន្តែមិនបានបង្កើនស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ ត្នរបស់ពួកគេនោះទេ ។ ទោះយ៉ាងណាគាត់ប្តេជ្ញាប្រយុ ទ្ធរហូតដល់ចុ ងក្រោយដើម្បីការពារកោះនេះ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply