មហាយក្សចិនសមយុទ្ធ៤ទីតាំងព្រមៗគ្នា! ជាសញ្ញាគ្រោះថ្នា ក់ស ម្បើណាស់ចំពោះតៃវ៉ាន់ ខណៈពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ប ន់ស្រ ន់ឲ្យអាមេរិកជួយបើផ្ទុះស ង្គ្រាម…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តៃប៉ិ-ប៉េកាំង៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី២៨កញ្ញាអោយដឹងថា ចិនបានបើកធ្វើសមយុទ្ធចំនួន៤ទីតាំងក្នុងពេលតែមួយម្ដងទៀតហើយ។ សមយុទ្ធរបស់ចិនរបៀបនេះធ្វើជាលើកទីពីរក្នុងរយៈពេលពីរខែនេះ។ សមយុទ្ធនោះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថា ប្រព្រឹត្តឡើងនៅពីក្រោយ វាំងនន នៃភាពអាប់អួរជ ម្លោះអធិបតេយ្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកាលទេសៈនេះ ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ ៦០ ភាគរយជឿជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពប្រសិនបើចិនវា យប្រ.ហារតៃវ៉ាន់។ នេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី ២៨ ខែកញ្ញាបានបង្ហាញថា ៦០ ភាគរយនៃប្រជាជនតៃវ៉ាន់ជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅការពារកោះតៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់មូលនិធិសាធារណៈសាធារណៈតៃវ៉ាន់ (TPOF, 民意民意基金會) ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរកឃើញថាមនុស្សពេញវ័យតៃវ៉ាន់ ៦០ ភាគរយដែលមានអាយុលើសពី ២០ ឆ្នាំជឿជាក់ថាប្រសិនបើចិនប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីការពារប្រទេសដោយ ៣៣ ភាគរយមិនយល់ស្រប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានយូភីអេហ្វអេយូយូយ – ឡុង (OF)បាននិយាយថា ការរកឃើញនេះបង្ហាញថា ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនជឿជាក់នៅពេលនេះថា ប្រសិនបើចិនប្រើក ម្លាំងចូលលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់ យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចូលការពារកោះតៃវ៉ាន់។ ជាក់ស្តែងអ្នកទទួលការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេសួរសំណួរដូចតទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ប្រសិនបើចិនប្រើកម្លាំងប្រឆាំងតៃវ៉ាន់តើអ្នកគិតថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅជួយការពារកោះតៃវ៉ាន់ទេ?”ជាការឆ្លើយតប ២៤,១ ភាគរយជ្រើសរើស“ ទំនងណាស់” ។ 35,9 ភាគរយបានជ្រើសរើស “វាអាចទៅរួច”;២០ ភាគរយបានជ្រើសរើស“ មិនទំនង” ។ 13,4 ភាគរយបានត្រួតពិនិត្យ “មិនអាចទៅរួច”;និង ៦,៦ ភាគរយមិនមានមតិមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកបាននិយាយថា នេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរលកថ្មីនៃការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទំនុកចិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិ ៤៩ ភាគរយមានទំនុកចិត្តជាមូលដ្ឋានលើសមត្ថភាពរបស់យោធាក្នុងការការពារតៃវ៉ាន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខណៈដែល ៤៥ ភាគរយគ្មានទំនុកចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជឿជាក់ថានេះបង្ហាញថា ទោះបីជាជនជាតិតៃវ៉ាន់មួយចំនួនធំមានទំនុកចិត្តថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់តៃវ៉ាន់មានសមត្ថភាពការពារកោះតៃវ៉ាន់ទាំងមូលក៏ដោយ តៃវ៉ាន់បានបែងចែកមតិគ្នាថាតើយោធាអាចការពារប្រឆាំងនឹងការវា យប្រ ហារដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន (PLA)បានដែរឬទេ?កងកំលាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះបញ្ហានៃការលក់អាវុធទៅឱ្យកោះតៃវ៉ាន់ការស្ទង់មតិចុងក្រោយបានបង្ហាញថា ៥៧ ភាគរយពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញការលក់អាវុធធំ ៗ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឱ្យកោះតៃវ៉ាន់ ខណៈ ៣៣ ភាគរយមិនមាន។ អ្នកជឿជាក់ថាលទ្ធផលនេះបង្ហាញពីការចាកចេញពីអតីតកាល ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបន្ទាន់ក្នុងចំណោមប្រជាជនតៃវ៉ាន់ចំពេលមានការកើនឡើងការឈ្លា នពា នរបស់យោធាចិននិងបង្ហាញពីការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមសាធារណជនចំពោះការទិញអាវុធពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់លើទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋចិន ៨៣.៥ ភាគរយបាននិយាយថា វារួមបញ្ចូលទាំងកោះតៃវ៉ាន់ ប៉ែនហ្គូគីនមេន និងកោះដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាចំណែក ៨,៤ ភាគរយគិតថាក្រៅពីកោះតៃវ៉ាន់ ប៉ែនហ្គូគីនមេន និងកោះដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាក៏មានផងដែរ។ អ្នកបានសន្និដ្ឋានថា នេះបង្ហាញពីការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាជនតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនដែលចិនមិនមែនជាផ្នែកនៃសាធារណរដ្ឋចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះគំនិតរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ចំពោះបក្សកុម្មុយនីស្តចិន (៦) ភាគរយមានមតិយោបល់អនុគ្រោះ។ ៦៣,១ ភាគរយជំទាស់នឹងវា។ ២២ ភាគរយមិនមានមតិក៏មិនជំទាស់។ និង ៨,៨ ភាគរយមិនដឹងឬបដិសេធឆ្លើយ។ លើសពីនេះទៀតនៅពេលនិយាយអំពីការស្អ ប់ខ្ពើ ម CCPអ្នកឆ្លើយសំណួរ 50,6 ភាគរយ “ស្អប់ CCP ខ្លាំងណាស់”;12,4 ភាគរយ “ស្អប់វា”;22 ភាគរយ “មិនមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន”;4.8″ចូលចិត្តវាបន្តិចបន្តួច”;និង ១.៤ “ចូលចិត្តវាច្រើន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ TPOFដោយការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិ Focus (from 民意研究公司)ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា។ ការស្ទង់មតិនេះបានប្រមូលចម្លើយដែលមានសុពលភាពចំនួន ១០៧៦ ពីមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុលើសពី ២០ ឆ្នាំតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយមានកំហុសគំរូនៃបូកឬដក ២,៩៩ ភាគរយជាមួយនឹងកម្រិតជឿជាក់ ៩៥ ភាគរយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply