អ្នកភូមិមហារាជ្យ កំពុងជន់លិចខ្លាំងផ្ទះរាប់រយខ្នង និង ស្រូវរាប់ហិកតាត្រូវលិចលង់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែ មានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់​ស្ទើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះតំបន់ខ្លះនៅខេត្តតាកែវ ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ពស់នៃដងស្ទឹងស្លាគូរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ ថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០២០ នេះ ដោយសារតែ មានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់​ បានធ្វើឱ្យទឹកស្ទឹងសា្លគូរឡើងខ្លាំង បានធ្វើឱ្យពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅភូមិមហារាជ្យ ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងត្បូង ចំនួនជាង ២០០ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដល់ពីការជន់លិច និង ស្រូវរដូវវស្សា ៦៣ ហិចតា ត្រូវបានលិចលង់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកផងដែរថា ទឹកស្ទឹងស្លាគូរនេះ មានប្រភព​ទឹក​ហូរ​មក​ពី​ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply