លឿនពេកហើយបងប្រុស ! ប្អូនពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់បងប្រុស វាពិតជាលឿនពេកហើយសម្រាប់គ្រួសារយើង…បងប្រុស​ គាត់ទទួលមរណ ភាពដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាយុជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗ កើតមកនៅក្នុងលោកនេះ​គ្មានអ្នកណាម្នាក់ ចង់បែកបាក់ពីក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ បងប្អូន ឬ មិត្តភក្តិនោះទេ តែច្បាប់នៃធម្មជាតិ បានកំណត់រួមកហើយ ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ អាចជៀសផុតនោះទេ ព្រោះតែជីវិតមួយនេះ ត្រូវបានគេកំណត់រួចហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តួយ៉ាងដូចជាជីវិតរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះអញ្ចឹង គឺប្អូនប្រុស គាត់ត្រូវរងគ្រោះ ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បានបណ្តាលឲ្យប្អូនប្រុសម្នាក់ ស្លា ប់បាត់បង់ជីវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Ah Mey Jing បានបង្ហោះសារថា “RIP Bong Ra សូមអោយមិត្តទៅអោយបានសុខ ហើយសូមជាតិកុំអោយអាយុខ្លីដូចជាតិនិងទៀត តើអ្នកណាអាចទទួលយកបានបើមួយឆ្នាំបាត់បង់មិត្តដល់ទៅពីនាក់”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក មួយដែលមានឈ្មោះថា Yaa Neath​ បានលើកឡើងថា “បងប្រុស ហាសុំបងទៅ អោយបានសុខណា ប្អូនឹងទៅជូនដំណើរបងចុងក្រោយណា បើមានជាតិក្រោយ ចាំយើងជួបគ្នា ទៀតបង Bong Ra”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអោយបងទៅកាន់សុគតិភពផងណាបងទៅកាន់កន្លែងដែលមានក្ដីសុខសប្រាប់បងចុះណាបង កើតជាតិណាណាកុំអោយបងអភ័ព្វដូចជាតិនេះណាបង ប្អូនទទួលយកមិនបានទេបងវាឡើនពេកហើយបងប្រុស”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply