អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ររុស្ស៊ីបានបង្កើតឧបករណ៍ដើម្បីរកមេរោគណាមួយនៅលើអាកាស…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុស្ស៊ី ៖ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវនុយក្លេអ៊ែរជាតិ MEPhI (NRNU MEPhI) បានបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារសើបខ្លាំងដែលអាចរកឃើញវីរុសណាមួយនៅលើអាកាសសូម្បីតែនៅកំហាប់ទាបបំផុតក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេវាកម្មសារព័ត៌មានរបស់សាកលវិទ្យាល័យបាននិយាយថាឧបករណ៍នេះមានលក្ខណៈតូចជាងមុននិងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យរបស់វាដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ល្អបំផុតសម្រាប់អនុវត្តការវិនិច្ឆ័យរោគនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។ ការធ្វើតេស្តិ៍របស់វាត្រូវបានអនុវត្តនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហ្គាម៉ាយ៉ាយ៉ាផ្នែករោគរាតត្បាតនិងមីក្រូជីវសាស្ត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅតំណាក់កាលប្រតិបត្តិការសាកល្បងវាល។ ពួកគេក៏បានចាប់ផ្តើមចងក្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃដានពន្លឺនៃជីវាណូតាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

This photo taken on February 4, 2020 shows a medical staff member showing a test tube after taking samples taken from a person to be tested for the new coronavirus at a quarantine zone in Wuhan, the epicentre of the outbreak, in China’s central Hubei province. – The world has a “window of opportunity” to halt the spread of a deadly new virus, global health experts said, as the number of people infected in China jumped to 24,000 and millions more were ordered to stay indoors. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)
Russian medical experts prepare to check passengers arriving from Italy at Sheremetyevo airport outside Moscow, Russia, Sunday, March 8, 2020. The Russian authorities have ordered mandatory medical checks upon arrival for all those who arrive from countries with high a level of coronavirus cases and ordered them to stay home for two weeks. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Leave a Reply