ពុទ្ធោ!! ស្រ្តីអ្នកលក់ចេកចៀនម្នាក់ រលា កភ្លើ ងពេញខ្លួន ខណៈកំពុងចៀនចេកលក់ ដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៧ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ នៅផ្ទះរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទួលលៀប,ភូមិទួលលៀប,សង្កាត់ស្នោ,ខណ្ឌកំបូល,រាជធានីភ្នំពេញ។
ស្រ្តីរ ងគ្រោះ ឈ្មោះផេង រ៉េម,អាយុជាង៤០ឆ្នាំ,មុខរបរលក់ចេកចៀន មានទីលំនៅកន្លែងកើតហេ តុខាងលើរ ងរបួ សរលា កខ្លួនប្រាណយ៉ាងដំ ណំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រ្តីរ ងគ្រោះ បានប្រើចង្រ្កា នហ្គា សដែលមានធុងធំចៀនចេកលក់នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទួលលៀបនោះ ហើយធុងហ្គា សនោះទៀតសោតគឺ គាត់ទើបតែបញ្ចូលហ្គា សរួចថ្មីៗថែមទៀតផង។ លុះពេលកំពុងតែចៀនចេកសុខៗ ស្រាប់តែអណ្តា តភ្លើ ងបានឆា បឆេះ ធុងហ្គាសយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះបានប ង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ហើយដោយខ្លា ចឆេះ ដល់ផ្ទះ ស្រ្តីខាងលើក៏បានស្រវាទាញធុងហ្គា សដែលកំពុងឆេះ នោះចេញឲ្យផុ តពីផ្ទះទើប បណ្ដាលឲ្យរលា ករ ងរបួ ស៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply