ក្តុកក្តួល! ពុកស្លា ប់ជាច្រើនឆ្នំាហើយអ្នកនាង ពេជ្រ សោភា នៅតែមិនអស់ចិត្តត្រង់ចំនុចមួយនេះគឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ មហាជនពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីមានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាង ពេជ្រ សោភា យ៉ាងណាមិញអ្នកនាងកាន់តែទទួលបានការគំាទ្រ ខ្ពស់ពីមហាជនដោយសារតែទេព កោសល្យរបស់អ្នកនាងក្នុងការច្រៀងក៌ដូចជារំា និងក្បាច់ប្លែកៗជាច្រើន សំរាប់មិត្តយុវវ័យរំាលេងកំសាន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនិងភាពជោគជ័យអ្នកនេះអ្នកនាងក៌មាជំនួញក្នុងដៃជាច្រើនផងដែរ ដូចជាការលក់អនឡាញ ជាមួយផលិតផលកែសម្ភស្ស និងជំនួញផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកនាងសោកស្តាយខ្លំាងនោះគឺការបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រលា ញ់៦ឆ្នំាកន្លងទៅហើយ ជាក់ស្តែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នាងបានធ្វើការរៀបរាប់នៅមុខរូបថតឪពុកជាទីស្រលាញ់ ដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅអស់ពេលជាង៥ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply