រ​ ញ្ជួយពិភពលោក! អីរ៉ង់រួមដៃកូរ៉េខាងជេីងផលិតមី​ សុីល​ មានសមត្ថភាព ផ្លោ​ ងដល់ផ្ទះលោកត្រាំនៅអាមេរិក (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងកូរ៉េខាងជើង បានចា​ ប់ ផ្តើមសហការអភិវឌ្ឍ មី ស៊ីលរយៈ ចម្ងាយឆ្ងាយ របស់ខ្លួនឡើងវិញ ដោយក្នុងនោះ មានទាំងការ ផ្លា ស់ប្តូរផ្នែកសំខាន់ៗនៃ គ្រា ប់ មីស៊ីល ទៅវិញទៅមកទៀតផង។ នេះបើតាមព័ត៌មានផ្ត ល់ដោយមន្ត្រីជា ន់ ខ្ពស់ អាមេរិក សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ ប្រាប់ភ្នាក់ងារ ព័ត៌មានរ៉យទ័រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណា មិនទាន់មានភស្តុ តាងផ្លូវការ ពា ក់ ព័ន្ធកិច្ច សហប្រតិបត្តិការរួម គ្នារវាងប្រជា ជាតិទាំងពីរនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ក ត់ សម្គាល់ថា នេះគឺជាគោល នយោបាយ រីកសាយ ភា យ អាវុ ធនុយ ក្លេ អ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង ស្របពេលកូរ៉េខាងជើង សុទ្ធកំពុងរងវិប ត្តិសេដ្ឋ កិច្ច កើតចេញពីទណ្ឌ កម្មអន្តរជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសម្តីដែល រ៉យទ័របានដកស្រង់ គឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលើកឡើងថា “អ៊ីរ៉ង់ និងកូរ៉េខាងជើង បានចា ប់ ផ្តើមសហការគ្នាអភិវឌ្ឍ មី ស៊ីលរយៈចម្ងាយ ឆ្ងាយជាថ្មីហើយ ក្នុងនោះក៏មានការ ផ្លាស់ ប្តូរប ច្ចេកវិទ្យា និងផ្នែក សំខាន់ៗរបស់មីស៊ីលទៀតផង”។ យ៉ាងណា មន្ត្រីរូបនេះ បដិសេ ធមិនបញ្ជា ក់លម្អិ ត ថាតើការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ធ្វើឡើងតាំ ងពីពេលណាឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ មន្ត្រីជា ន់​ ខ្ពស់អាមេរិក បានពន្យ ល់ថា រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីងតោន នឹង ដា​​ ក់ទណ្ឌក ម្មបន្ថែមទៀតទៅលើមនុស្សប្រមាណ ៣០នាក់ ក៏ដូចជាអ្នកពា ក់ ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធី នុ យក្លេ អ៊ែរ របស់អ៊ីរ៉ង់ជាដើម៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply