ពិតជារំភើប! ថ្ងៃនេះចែ ដាណា មកលេងផ្ទះលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ជាពិសេសឆ្លៀតប្រាប់អាថ៌កំ​បាំង​ពិសេសមួយតំាងឆ្នំា២០១២…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ មហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ជារើយៗលោកតែងតែមានចិត្តធម៌មេត្តាដល់ជនក្រីក្រ ទុរគតជនជាច្រើន លោកត្រូវបានមហាជនជាច្រើនដាក់ងាថាជាឧកញ៉ា ចិត្តធម៌ ជាក់ស្តែងលោកបានជួយកុមារជាច្រើនដូចជាសាលិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុមារីដែលត្រូវគេឆូ តមុខនិងកុមារជាច្រើនទៀត ជាពិសេសកុមារទំាងនោះទទួលបានភាពកក់ក្តៅពីលោកផងដែរ ដោយហេតុទំាងនេះហើយ លោកឧកញ៉ា មានការស្រលាញ់ចូលចិត្តច្រើនណាស់ពីមហាជន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនែកឯអ្នកស្រីទ្រី ដាណា វិញមហាជនពិតជាស្គាល់រួចមក អ្នកស្រីតែងតែជួយអ្នក្រក្សត់ជាច្រើនអ្នកស្រីមានប្រវត្តិ កំសត់ជាខ្លំាងតស៊ូរហូតសព្វថ្ងៃ អ្នកស្រីមាន តំណាងចែកចាយជិត១០ម៉ីននាក់ទៅហើយ ភាពជោគជ័យទំាងនេះអ្នកស្រីតែងតែបញ្ចាក់ក្នុងការLive

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថារកស៊ីត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់សច្ចះទើបជោគ ជ័យ លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៌ជោគជ័យជាមួយមុខជំនួញលក់ពេជ្រ ផងដែរហាងអ្នកស្រីតែងតែមានមនុស្ស ចេញចូលមិនដាច់នោះទេ ថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកស្រីបានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹកជាលក្ខណះគ្រួសារ ព្រមទំាង គ្រួសារលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះអ្នកស្រី បានបន្ថែមទៅលើសារថាថ្ងៃនេះមកលេងផ្ទះហ៊ានឹងចែ ការចងចាំមួយដ៏ល្អតាំងពីឆ្នាំ 2012 ឥឡូវនេះពួកគាត់នៅតែស្អាតហើយក្មេងដដែល អរគុណហ៊ានិងចែ ដែលបានណែនាំចំណុចល្អៗឱ្យខ្ញុំ…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply