ការព្រ មានដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចិនបានបង្ហាញថា “ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រ យុទ្ធខ្ញុំនឹងប្រ យុទ្ធ” (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ សៀវភៅថ្មីមួយបានបង្ហាញពីរបៀបដែលទំនាក់ទំនងតា នតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ បន្ទាប់ពីជ ម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់ផ្តើមកាន់តែខ្លាំ ងឡើង។ សៀវភៅនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក James Mattis បានព្រ មានសមភាគីចិនរបស់លោកថា“ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រ យុទ្ធខ្ញុំនឹងប្រ យុទ្ធ” នៅឆ្នាំ ២០១៨ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះសៀវភៅរបស់លោកគឺលោក Woodward បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលកំពូល ៗ និងជាអតីតរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរួមមានលោកប្រធានាធិបតី Trump ចំនួន ១៨ ដង។ សៀវភៅនេះបង្ហាញពីការព្រ មានដ៏ធំធេងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Mattis បានផ្តល់ឱ្យលោក Wei Fenghe រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិចិននៅពេលដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីនាវាពិ ឃា តអាមេរិកជិតប៉ះ ទ ង្គិចជាមួយនាវាច ម្បាំងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថានាវាចិនបានចូលមកក្នុងចម្ងាយ ៤១ ម៉ែត្រនៃនាវា USS Decatur ខណៈពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំង បានអះអាងថាកប៉ាល់អាមេរិកបានរើចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីក្រុងប៉េកាំង ទា មទារការគ្រ ប់គ្រងភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏មមាញឹកបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ទោះយ៉ាងណា ការទា មទាររបស់ខ្លួនត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងទាំង ៥ របស់ខ្លួនរួមមានវៀតណាម តៃវ៉ាន់ និងហ្វីលីពីន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការគ្រ ប់គ្រងរបស់ចិនលើតំបន់នោះទេ។ ដើម្បីបង្ហាញនាវាច ម្បាំងអាមេរិកនេះ ក៏ដូចជានាវាច ម្បាំងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចជាច្រើនទៀត ឆ្លងកា ត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាញឹកញាប់លើ“ ការដើរល្បាតសេរីភាព” ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply