ឥណ្ឌាទឹកចូលច្រមុះហើយលោកព្រះ!! ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្រមា នឥណ្ឌាកុំឲ្យទិញយន្តហោះ និងមី ស៊ីលពីរុស្ស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ ជំនួយការរដ្ឋមន្រ្តីការ បរទេសអាមេរិក លោក Clarke Cooper បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងព្រ មានប្រទេសឥណ្ឌា ប្រឆាំ ងនឹងការទិ ញអាវុធ សំខាន់របស់រុស្ស៊ី ដូចជាប្រព័ន្ធប្រឆាំ ង យន្ដហោះទំនើប ឬយន្ដហោះច ម្បាំង ខណៈដែលពួកគេអាចរារាំងកិច្ច សហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ របស់ខ្លួន ជាមួយលោកខាងលិច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមខ្លឹមក្នុងសុន្ទរកថាតាមអ៊ីនធឺណិត លោក Cooperបានឲ្យដឹងថា“ ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវបានចែករំលែក ជាមួយសមភាគីឥណ្ឌា គឺ៖“ កុំប្រថុយឱកាសអនាគត ដែលអាចរារាំង ដោយវិស័យការពារជាតិរុស្ស៊ី” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេ ប៉ុន្តែអ្វី ដែលដូចជាប្រព័ន្ធប្រឆាំ ងយន្ដហោះ S-៤០០ នឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈ មដូចជាយន្តហោះច ម្បាំង Sukhoi [Su-35] ក៏នឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈ ម” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំនួយការណ៍រូបនេះ បានបន្ដថា អាវុធរបស់រុស្ស៊ី ប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានជាមួយប្រព័ន្ធ លោកខាងលិច និងបង្កការគំរា មកំហែ ងនៃ “ ការធ្វើអាជីវកម្មសក្តានុពល នៃបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកតែមួយគត់” ទោះយ៉ាងណាក្នុងការបញ្ជូនសារនេះសហរដ្ឋអាមេរិក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានទទួលស្គាល់ថា ទំនាក់ទំនងការពារជាតិ ដែលមានជាយូរមកហើយ រវាងរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌា មិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរពន្លឺ ដើម្បីបើកនិងបិទ នោះទេដោយបន្ថែមថា ខ្លួនមិនចង់បង្កហានិភ័ យ ដល់អធិបតេយ្យភាព របស់ឥណ្ឌាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាប្រទេសនាំចេញផ្នែកការពារជាតិ ធំជាងគេទី ២ ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលការល ក់បានឈានដល់ ១៥ ពាន់លានដុល្លារ ពីចំនួនសូន្យក្នុងឆ្នាំ២០០៨៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply