ក ក្រើកហើយ!! ប្រមុខទ័ពអាកាសអាមេរិកថ្មីប្រកាសធ្វើស ង្គ្រា មជាមួយរុស្ស៊ី ឬចិន ដែលមានលក្ខណៈខ្លាំ ងជាងសម័យស ង្គ្រា មលោ កលើ កទី ២ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ សាខាយោធានៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក (USAF) នឹងត្រូវប ង្ខំចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រ ឈមថ្មីៗក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃថវិកាមានកំណត់ខណៈពេលដែលគោលដៅនៃគោលដៅបង្កើនចំនួនកងកំលាំងប្រតិបត្ដិការក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នាថ្ងៃទី១២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបន្តថា​ លោក Charles Brown Jr. ប្រធានបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលកំពុងចូលមកបានថ្លែងថាស ង្គ្រា មដែលអាចកើតមាននាពេលខាងមុខដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីស ង្គ្រា មជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ម្លោះប្រ ដាប់អា វុធនាពេលអនាគតប្រ ឆាំងនឹងស ត្រូវជិតគ្នាអាចនឹងរុស្ស៊ី ឬចិន នឹងមិននៅឆ្ងាយពីច្រាំងរបស់យើងទេហើយវានឹងមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងសម័យស ង្គ្រា មលោកលើកទី ២ ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជ ម្លោះមួយកងទ័ពអាកាសត្រូវនិយាយលាដល់យុ ទ្ធសាស្រ្តនិងឧបករណ៍ចាស់ៗមួយចំនួនក៏ដូចជាកម្មវិធីចាស់ដើម្បីចាប់យកបច្ចេកវិទ្យានិងយុ ទ្ធសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ។ នេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់សាខាដោយពិចារណាថាថវិការបស់វាទំនងជាត្រូវបានកំណត់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន ៕ សូមទស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply