ប្រាប់ហើយកុំលេងជាមួយជប៉ុនឲ្យសោះ! លោក អាបេ​ ថានឹងធ្វើប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលមហាប្រ ល័យ លេងជាមួយអ្នកដែលបុិនក្រអឺតក្រទម ចុងឆ្នាំនេះ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តូក្យូ៖ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ពេលដែលលោក ត្រូវចា កចេញពីតំណែងក្នុងពេលដែលមិនមានការផ្លាស់ប្តូរ នៅក្នុងគោលនយោបាយការពារជាតិទាំងស្រុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់ប្រទេសនេះនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមនោះការគំ រាមកំ ហែងនៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមាន ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវ ឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមិថុនាបានលុ បចោលផែនការដាក់ព ង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Aegis Ashore ដែលមានមូលដ្ឋាន នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បញ្ហាបច្ចេកទេសហើយបានចាប់ផ្តើមពិចារណាជម្រើសជំនួសប្រ ព័ន្ធដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុនដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ជប៉ុនលោក ស៊ីនហ្សូ អាបេ បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រោមការស្នងតំណែងរបស់លោកនឹងចេញនូវផែនការថ្មី សម្រាប់ដោះស្រាយការគំ រាមកំ ហែងមីស៊ីលនៅចុងឆ្នាំនេះ ៕ សូមទ ស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply