មិនគួរដល់ថ្នាក់ណឹងសោះ!!! គ្មានប្រាក់សងបំណុល ឡាវសម្រេចប្រគល់ភាគហ៊ុនអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋឱ្យចិនគ្រប់គ្រង ខណៈពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវសងប្រហែល….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនគួរដល់ថ្នាក់ណឹងសោះ!!! គ្មានប្រាក់សងបំណុល ឡាវសម្រេចប្រគល់ភាគហ៊ុនអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋឱ្យចិនគ្រប់គ្រង ខណៈពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវសងប្រហែល….វៀងចន្ទន៍៖ប្រទេសឡាវទំនងនឹងមិនអាចសងបំណុលទាំងអស់របស់ខ្លួន ដែលភាគច្រើនជាបំណុលជំពាក់ប្រទេសចិននោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិនបានក្លាយជាអ្នកផ្តល់កម្ចីធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក ដោយបានផ្តល់កម្ចីច្រើនជាងធនាគារពិភពលោក ឬស្ថាជាក់ស្តែង កាលពីថ្ងៃទី១ កញ្ញា ២០២០កន្លងទៅ ចិន និង ឡាវ បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីរវាងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីរដ្ឋឡាវ និងក្រុមហ៊ុន China Southern Power Grid Co ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម រ៉យទ័រ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងឡាវនេះ គឺនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឈ្មោះថា Electricite du Laos Transmission Company ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសឡាវត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា នឹងធ្លាក់ចុះ ១,៨ ភាគរយនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តវិស័យទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច អំឡុងពេលនៃវត្តមានជាសកលនៃមេរោគកូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថា ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃរោគរាតត្បាតនេះ ពលករចំណាកស្រុកជាង ១០ ម៉ឺននាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសឡាវវិញដែលជាលទ្ធផលការប៉ាន់ប្រមាណនៃការធ្លាក់ចុះនូវទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១២៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ញើរទៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ជាពិសេសអ្នកនៅតាមតំបន់ជនបទ។គិតត្រឹមឆ្នាំមុន បំណុលដែលឡាវជំពាក់ចិនមានប្រហែល ៤៥ ប្រភព៖ CPC NEWS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply