រំភើបចិត្តជំនួស!!! កូនខ្មែរឆ្នើមវ័យក្មេងកម្ពុជា ៣ រូប បញ្ចប់ការសិក្សានាយទាហានដោយជោគជ័យ និទ្ទេសល្អណាស់ ពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំភើបចិត្តជំនួស!!! កូនខ្មែរឆ្នើមវ័យក្មេងកម្ពុជា ៣ រូប បញ្ចប់ការសិក្សានាយទាហានដោយជោគជ័យ និទ្ទេសល្អណាស់ ពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ។ បើយោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក សិក្ខាកាមយោធាកម្ពុជាសិក្សានៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានសរសេរអោយដឹងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចូលរួមអបអរសាទរនាយទាហានកម្ពុជាចំនួន០៣រូប ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ និងទទួលបាននិទ្ទេសល្អណាស់ (សញ្ញាប័ត្រក្រហម) ពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយទាហានកម្ពុជាវ័យក្មេងចំនួន ០៣ រូបនោះរួមមាន៖ ១- អនុសេនីយ៍ទោ អ៊ុន រ័ត្ន ២- អនុសេនីយ៍ទោ អ៊ុត ដារ៉ាវុទ្ធ និង ៣- អនុសេនីយ៍ទោ ឱម សិលាមហាជនខ្មែរប្រទេស ចូលរួមអបអរសាទរ និង កោតសរសើរក្រៃលែងចំពោះលទ្ធផលដ៍ត្រចះត្រចង់នេះឃើញថាសមត្ថភាពនាយទាហានវ័យក្មេងកម្ពុជាយើងគឺមិនចាញ់សមត្ថភាពនាយទាហានវ័យក្មេងបរទេសឡើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply