មិនមែនលំៗទេ! មកមើលក ម្លាំ ងវា យប្រ ហាររបស់កងទ័ពអាកាសថៃ​ និងវៀតណាម តើប្រទេសមួយណាខ្លាំ ងជាង?..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​វិបសាយ Global Firepower បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា វៀតណាម​បច្ចុប្បន្ន​មាន​​​​យន្តហោះ​ដែល​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​យោធា​សរុប​ចំនួន ២៩៣​គ្រឿង ខណៈ​ដែល​ប្រទេស​ថៃ​វិញ​មាន​ដល់​ទៅ ៥៧០​គ្រឿង​ឯណោះ។ នេះ​បើ​គិត​នៅ​ត្រឹម​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ​២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ក ម្លាំង​អាកាស​វៀតណាម​មាន​ដូចជា៖ យន្តហោះ​​​ប្រយុ​ ទ្ធ (លើ​ដែន​អាកាស)៖ ៧៧​គ្រឿង យន្តហោះ​វា យ​ប្រ ហារ (សម្រាប់​កម្ទេច​​គោលដៅ​លើ​ដែន​ដី)៖ យន្តហោះ​សម្រាប់​ដឹក​ជញ្ជូន៖ ៣៨​គ្រឿង យន្តហោះ​សម្រាប់​ហ្វឹកហាត់​យោធា៖ ៣៦​គ្រឿង យន្តហោះ​សម្រាប់​បេសកកម្ម​ពិសេស៖ ៤​គ្រឿង ឧទ្ធម្ភាគចក្រ៖ ១៣៨​គ្រឿង ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​វា យ​ប្រ ហារ៖ ២៥​គ្រឿង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈក ម្លាំង​អាកាស​​ថៃ​មាន​ដូចជា៖ យន្តហោះ​​​ប្រយុ ទ្ធ (លើ​ដែន​អាកាស)៖ ៧៥​គ្រឿង យន្តហោះ​វា យ​ប្រ ហារ (សម្រាប់​ក ម្ទេច​​គោលដៅ​លើ​ដែន​ដី)៖ ១៩​គ្រឿង យន្តហោះ​សម្រាប់​ដឹក​ជញ្ជូន៖ ៤៨​​គ្រឿង យន្តហោះ​សម្រាប់​ហ្វឹកហាត់​យោធា៖ ១៥៤​​គ្រឿង យន្តហោះ​សម្រាប់​បេសកកម្ម​ពិសេស៖ ១៣​គ្រឿង ឧទ្ធម្ភាគចក្រ៖ ៣០៧​គ្រឿង ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​វា យ​ប្រ ហារ៖ ៧​​គ្រឿង ៕​សូមទ ស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

កងកម្លាំងនៃកងទ័ពថៃ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply