ក្រោយចិនលេងធម៌ក្តៅ!! វៀតណាមថ្លែងក្តែងៗថាចិនបា ញ់មីសុីលចូល Paracel និង Spratly ជាការរំ លោ ភដែនទឹករបស់ខ្លួន យ៉ាងគគ្លើន..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាណូយ៖ លោកស្រី ហាំង បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហានៅពេលឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពីការឆ្លើយតបរបស់វៀតណាមចំពោះប្រទេសចិនដែលបានជូនដំណឹងថាខ្លួនបានធ្វើសមយុ ទ្ធយោធា និងការបា ញ់មីស៊ីលនៅសមុទ្រខាងកើតរួមទាំងប្រជុំកោះហ័ងសា និងត្រុងសារបស់វៀតណាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមលោកស្រីឡេធីធូហាំង បានរំលឹកឡើងវិញនូវទស្សនៈរបស់វៀតណាមដែលថារាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅហួងសា (ផារ៉ាសែល) និងទ្រឿងសា (ស្ព្រាតលី) របស់វៀតណាមដោយគ្មានការអនុញ្ញាត គឺចាត់ទុកថារំ លោ ភអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសលើប្រជុំកោះទាំងពីរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីបានអះអាងថា“ សកម្មភាពបែបនេះមិនអំណោយផលដល់សន្តិភាពស្ថេរភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាពសេរីភាពក្នុងការហោះហើរនិងនាវាចរណ៍នៅសមុទ្រខាងកើតទេ” ។ អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ថាជំហររបស់វៀតណាមចំពោះការរៀបចំសមយុ ទ្ធរបស់ចិននៅសមុទ្រខាងកើតត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ៕ (ប្រភព៖ VNA) សូមទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply