ញាក់សាច់ ចិញ្ចឹមបានតែ ៤០០ ក្បាលដឹងតែលក់បា ជាង ១ លានដុល្លារហើយ ពូជមាន់ពិសេសតម្លៃកប់ពពក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមរយៈវេបសាយឈ្មោះ sadlife បានសរសេរថា៖ មានពូជមាន់ខ្មៅមួយប្រភេទ ដែលវាខ្មៅទាំងខាងក្នុងនិងក្រៅ សូម្បីតែឈាមរបស់វាក៏មានពណ៍ខ្មៅដែរ ប្រភេទមាន់ដ័កម្រមួយនេះមានឈ្មោះថា Ayam Cemani ។ មាន់ខ្មៅប្រភេទនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេសុី ហើយវាក៏ជាមាន់ដែលមិនសូវមានលក់ដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការយកលក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក មាន់ប្រភេទនេះ មានតម្លៃដល់ទៅ ២៥០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយការដែលសត្វមាន់មួយនេះមានតម្លៃថ្ងៃ ដោយសារតែវាជាប្រភេទសត្វកម្រ ហើយសម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌូនេសុីជឿថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សត្វមាន់ខ្មៅនេះមានភាពអាថ៌កំបាំង និងមានអំណាចពិសេសម្យ៉ាង ដែលគេមានជំនឿទៀតថា មាន់ខ្មៅនេះថែមទាំងជួយផ្តល់ថាមពលពិសេស ផ្តល់សុខសន្តិភាពដល់ពិភពលោក ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply