អុញនុះ! ប្តីរបស់ ស៊ុន កណិកា ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ៣ ត្រូវពលរដ្ឋប្តឹង ជាមេចោរប្លន់ដីរាស្ត្រ នៅខេត្តព្រះសីហនុ…

អ្នកនាងស៊ុន កណិកា ដែលតែងតែនិយាយពីភាពជោគជ័យមុខជំនួញរបស់ខ្លួនទាំងវ័យក្មេង ធ្លាប់បាននិយាយ ទម្រាំតែជំនួញមួយនេះបានដើរ គឺឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ ជាពិសេសបញ្ហាគ្រប់គ្រងតែម្ដង ព្រោះខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមអាជីពនេះ តាំងពីវ័យមិនទាន់២០ឆ្នាំមកម្ល៉េះ ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មអនឡាញមិនទាន់សុះសាយ រីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែអ្វីទៅដែលនៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួន ចាប់តាំងពីបានប្តីជាមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចមក។ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះ Cheycheat Hing បានលើកឡើងថា ៖ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក (ផ្កាយ៣)ដ៏វ័យក្មេង អេង គឹមហៃ មេចោរប្ល ន់ដីរាស្ត្រនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ មានជំ នាញខាងលេងក្បា ច់ស្រ វឹង ហើយដូចជា បែកៗម្តង…។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើលោ កនេះដែល មានទេក្រុមចោរប្លន់ ដែលបា នប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិ គេហើយ ហើយនៅពេលប្លន់ មិនបានសម្រេច ហើយក៏ ប្រកាសថាខ្លួន សុខចិត្តប្រគ ល់ទ្រព្យសម្បតិ្ត ដែលខ្លួនប្ល ន់មិនបា នសម្រេច នោះជូន រដ្ឋ ឬតតីជន ណាមួយ តើដែ លមានទេ នៅលើលោ កយើងនេះ ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមខ្ញុំដឹង មេចោរប្លន់ដីដ៏ក្មេងវស្សា រូបនេះប្រហែលប្រើគោ លការណ៍ស្រូបទាញ ឬគោលកា រណ៍ពង្វា ងថាមពលដែលគា ត់បានរៀនចេះ ពីអ្នកគ្រូ Online ណាម្នាក់ហើយ មើលទៅ ?អេង គឹមហៃ បាន បញ្ជាក្រុមអនាធិបតេយ្យ អោយនាំគ្រឿង ចក្រមកឈូស បំផ្លាញរបង ដំណាំ និងប្លន់ យកដីរបស់ខ្ញុំ យ៉ាង ងងើលគ្មានញញើត ច្បាប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយសួរខ្ញុំដដែលៗ ថាតើគាត់មានកំហុសអី ? បានជាចេះ តែតា មប្តឹងគាត់ ? គាត់ ដកខ្លួន ហើយ គាត់សុំតែ ម៉ារួចខ្លូន…។ល។ខ្ញុំសុំសួរទៅ លោក អេង គឹមហៃ ដូចឆោត វិញថា ÷ឧទាហរណ៍ : ថាគាត់ ជាមន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ផ្កាយ៣ ហើយបើបា នប្លន់ស ម្លា ប់គេ ឬ រំ លោ ភស ម្លា ប់គេរួចហើយ នៅពេលនោះ យន្តការ ច្បាប់តាមចាប់បង្ខំយកមក អោយទ ទួលខុស ត្រូវចំមុខច្បាប់ ហើយនៅ ពេលនោះ គាត់ស្រែកថា: ខ្ញុំឈប់ ហើយ ខ្ញុំដក ខ្លួនហើយ ខ្ញុំសុំ តែម៉ារួចខ្លួនទេ… ។ល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើនៅពេលនោះ ច្បាប់អាច អ នុ គ្រោះ អោយគាត់បានទេ ? ឧទាហរណ៍ : ថាគាត់មាន ឋាន:ផ្កាយ៣ ហើយត្រកូលគាត់ ជាអ្នកដឹកនាំ ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុង សង្គម ដែលច្បាប់មិន មាន អានុ ភាពអនុវត្តលើគាត់…។ តើនៅពេលនោះព្យ សនកម្មដែល អែង គឹមហៃ បានប ង្ករឡើងមក លើជ ន រ ង គ្រោះ នណាជា អ្នកទ ទួលខុសត្រូវ ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបើបណ្តែតបណ្តោយអោយជនល្មើ សរស់នៅយ៉ាងមាន សេរីភា ពនៅលើច្បាប់ តើថ្ងៃ ក្រោយ សន្តិសុខ និង សណ្តាប់ធ្នាប់សាធា រណ:នឹងធ្លាក់ដុនដា បដល់ កំរិតណា ?(សូមបងប្អូន នៅក្នុងបណ្តាញស ង្គមដែ លស្រលាញ់និងចូលចិត្តលើក ត ម្កើងយុត្តិធម៌ សង្គមសូ មមេត្តាជួយ Shere អោយបានច្រើន ជាអតិ បរមា )បញ្ជាក់ : បងប្អូនដែ ល បានShereគ្រប់អត្ថបទរ បស់ខ្ញុំ ខ្ញុំទទួលខុស ត្រូវទាំ ងស្រុងចំ ពោះមុខច្បាប់ ។

Leave a Reply