អភិបាលខេត្តកែប ព្រមានខ្លាំងៗ មិនថា អ្នកធំឬតូចទេ បើយកដីរដ្ឋ កុំសង្ឃឹមទទួលបណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យសោះ

ជាញឹកញយ ដងហើយ ដែលរដ្ឋបាល ខេត្តកែប តែងតែឈឺក្បាល និងការចុះ ដោះស្រាយករណី ចុះវាទទីយកដីរដ្ឋមកធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ របស់ខ្លួនពី សំណាក់ជន ខិលខូច មួយចំនួន ដែលតែង តែចង់បាន មិនចេះឈប់។

ដូចជាករណីថ្មីៗ នេះមាន ការឆ្លៀត ឱកាស រៀបខឿន ថ្មព័ទ្ធយក ដីឆ្នេរកា ប់ឆ្ការព្រៃរួចចា ក់ដីយ កបំពេញជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញករណី ទាំងនេះ អភិបាល ខេត្តកែប បានព្រមាន ទៅជនទាំង នោះថា កុំសង្ឃឹម នឹងទ ទូល បានបណ្ណកម្មសិទ្ធិស្រប ច្បាប់ ឱ្យសោះ បើទោះបី ផែន ការពួក គេបាន ជោគជ័យក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកស រុបលទ្ធផលការងារ របស់ក្រុម ការងា ររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះមូលដ្ឋាន ខេត្តកែប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការ អនុវត្តកម្មវិធី ន យោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តច តុកោណ ដំណាក់ កាលទី ៤ប្រចាំឆមាសទី១ នៅសា លប្រជុំខេត្តកែប លោក សោម ពិសិដ្ឋ អភិបា លនៃគណៈ អភិបា លខេត្តកែប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានមាន ប្រសាសន៍ខ្លាំងៗដោ យផ្តាំទៅឈ្មួញដែ លឆ្លៀតយកដី រដ្ឋបានហើយ ក៏ដូច ជាកំពុ ងមានគំនិតឆ្កៀលយកនៅចំណុ ចណាមួយក្នុ ងភូមិសាស្រ្តខេត្តកែប ត្រូវចាំ ទុកថា ទោះ ជាបានឬក៏មិ នបានក៏ដោយ សូមកុំសង្ឃឹមថា ពួកខ្លួននឹ ងទទួល . . . . . . បានបណ្ណកម្មសិទ្ធិកា ន់កាប់ ដីទាំងនោះ ដោយស្របច្បាប់ឱ្យសោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបញ្ជាក់ថា ថ្មីៗនេះមានជ នឆ្លៀតឱកា សមួយចំនួន បានជួលប្រជា ពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃ មួយទ្វេជា ១០ ឱ្យរៀប ខឿន ព័ទ្ធយ កដីឆ្នេរទាំ ងយ ប់ទាំងថ្ងៃ ក៏ដូចជាជួ លក្រុមពល រដ្ឋឱ្យកាប់ឆ្ការរុក រានយ កដីព្រៃ ដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯក ជន ទង្វើទាំង នេះគឺរុញពល រដ្ឋឱ្យរ ង គ្រោះ ជំនួ សខ្លួន ដើម្បីផលប្រយោ ជន៍ខ្លួន និងបក្សពួក។ លោកបានស ង្កត់ធ្ងន់ថា យើងបានកំណ ត់មុខសញ្ញាជនទាំ ងនោះរួច ហើយ ដើម្បីធ្វើការ ទៅតា មផ្លូវច្បាប់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply