ប្រទេសតែមួយគ ត់លើផែនដី បានបា ញ់ទ ម្លា ក់យន្តហោះកំពូ លអ្នកពិឃា ត B-52 អាមេរិកឲ្យធ្លា ក់ ជាប្រ វត្តិសា ស្ត្រមិនធ្លា ប់មានរបស់អាមេរិក..(មានវីដេអូ)

B-52 ជាកំពូ លយន្តហោះទំហំធំបំផុត របស់អាមេរិក និងជាអ្នកជំនា ញ ខាងទ​ ម្លា ក់គ្រា ប់បែ កដ៏ល្បីល្បាញ នៅតាមសមរភូ មិនានា របស់ប្រទេសមហាអំណា ចមួយនេះ។ B-52 ត្រូវបានចាប់ផ្តើមធ្វើការហោះហើរ ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៥៥ ហើយការផលិតរបស់វា ត្រូវបានធ្វើឡើង នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៥២ ដល់ទៅឆ្នាំ១៩៦២ និងមានចំនួនប្រមាណជា ៧៤៤គ្រឿងសរុប។

B-52 មានសមត្ថភាពខ្លាំង មិនអាចមានគូប្រៀបឡើយ ដោយក្នុងមួយលើក នៃការធ្វើដំណើរវាអាចរត់បាន ទៅដល់ចំងាយ១៤០៨០គីឡូម៉ែត្រ ដោយមិនចាំបាច់ចុះចតឡើយ ហើយផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុ ះបាន ទៅដល់ជាង៣២តោន ចំណែកឯត​ ម្លៃក្នុងការផលិតវិញ គឺមានប្រមាណជា១៦៤លា នដុ ល្លារ ក្នុងមួយគ្រឿង ដោយប្រវត្តិប្រយុ ទ្ធ និងទ ម្លា​ ក់គ្រា ប់បែករបស់វា មិនសូវជាបរាជ័យឡើយ។

The History.com ធ្លាប់បានសរសេរថា កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧២ គឺជាប្រវត្តិសា ស្ត្រ មិនធ្លាប់មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានបា ត់ប ង់ យន្តហោះB-52 ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន។ គ្រានោះ B-52 ត្រូវបានបា ញ់ទ ម្លា ក់ ដោយមី ស៊ី លការពារអាកាស ដែលបា ញ់ចេញពីដីគោក របស់វៀ តណា មខាងជើង នៅជិតទីក្រុង Vinh គឺចំថ្ងៃដែលB-52 បានបើ កការវា យប្រ ហារ យ៉ាងធ្ង ន់.ធ្ងរបំផុ តទៅលើវៀ តណា មខាងជើង ៕


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Leave a Reply