ក្រសួងប្រកាសព័ត៌មានទាំងយប់ សូមកុំឱ្យពលរដ្ឋខ្មែរភ័យព្រួយរឿងអង្ករ នាំឱ្យជនឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃ…..

ភ្នំពេញ ក្រសួងប្រកាសព័ត៌មានទាំងយប់ សូមកុំឱ្យពលរដ្ឋខ្មែរភ័យព្រួយរឿងអង្ករ នាំឱ្យជនឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃ…..
នៅយប់ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានសូមអំពាវនាវកុំឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ័យព្រួយរឿងអង្ករនាំឱ្យជនឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃ ។ ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីរកឃើញបុរសខ្មែរវ័យ ៣៨ឆ្នាំម្នាក់បានឆ្លងវីរុស Covid-19 នាំឱ្យជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនដំឡើងថ្លៃអង្ករ ។ ដូច្នេះដើម្បីលម្អិតសូមមើលសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

ដូច្នេះដើម្បីលម្អិតសូមមើលសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply