សូមពលរដ្ឋថែសុខភាព!មុននេះក្រសួងប្រកាសបន្ទាន់ កម្ពុជាចុះត្រជាក់ខ្លាំងបំផុត ជិត ១០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ៥ មករា ២០២១ នេះក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ដោយសារតែទទួលរងនូវឥទ្ធិពលទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងជើង បាន និងកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះមកក្រោម គួបផ្សំជាមួយខ្យល់មូសុងឦសានកាន់តែបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថានភាពបែបនេះ​ធ្វើឱ្យកម្ពុជាចុះត្រជាក់ខ្លាំងទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.តំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន ចុះត្រជាក់ចន្លោះពី ១៤ ទៅ ១៧ អង្សារសេ ក្នុងនោះមានខេត្តខ្លះចុះដល់ ១២ ទៅ ១៥ អង្សារសេ ព្រមជាមួយខ្យល់បោកបក់ខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.តំបន់វាលទំនាបកណ្ដាល ចុះត្រជាក់ចន្លោះពី ១៦ ទៅ ១៩ អង្សារសេ។ ៣.តំបន់មាត់សមុទ្រ ចុះត្រជាក់ចន្លោះពី ១៨ ទៅ ២១ អង្សារសេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply