អានរួចហើយទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ទេ! បងធ្វើខជើងជ្រូកដាក់ម្រេចច្រើន លូវឆ្អិនហើយ អូនឆាប់ញ៉ាំណា អូនចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ហឹរ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក Sothon Huot បានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ថា៖«បងធ្វើខជើងជ្រូកដាក់ម្រេចច្រើន លូវឆ្អិនហើយ អូនឆាប់ញ៉ាំណា អូនចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ហឹរ…🙏🏻❤

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យប់មិញបងសុបិនឃើញអូនម្តងទៀតហើយ (លើកទី5) គឺបងឡើងទៅយកគ្រឿងសម្រាប់អូន ហើយមកវិញល្ងាចហើយ អូនបិទកន្លែងលក់ហើយ ។ បងមកដល់បើកទ្វារ បងឃើញអូនកំពុងតែរៀបចំគ្រឿងទុកដាក់ដូចសព្វដង បងឈរមើលសប្បាយចិត្តហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយសន្ទុះអូនក៏និយាយថា “ហើយបងនៅឈរធ្វើអីទៀត មិនចូលមករៀបចំមក មុខញញឹមធ្វើមើលតែបែកគ្នាយូរទើបតែបានជួបចឹង គ្រាន់តែទៅយកគ្រឿងឲ្យអូនសោះ បែកមិនបានដែរ យ៉ាប់មែនធន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងសួរអូនថា ល្ងាចទៅAeonអត់? (ព្រោះអូនចូលចិត្តដើរលំហែអារម្មណ៍)អូនឆ្លើយថា អត់ទេ! អត់ស្រួលខ្លួន ចង់ទៅផ្ទះដេកអោបអ្នកខ្លះវិញ (មុខអូនញញឹម)…..បងក៏ដឹងខ្លួន❤😞🙏🏻 ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ Soknath Darasina» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply