តាមការទូសទាយអ្នកគ្រូ ឆ្នំា២០២១ និងមានហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិ ជាពិសេសអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ប្រទេសធំៗទំាងនេះមានដូចជា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថា កន្លងមកប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់វត្តមានអ្នកគ្រូហ៊ុងស៊ុយដ៏ល្បីល្បាញ ណាលី មិនខាន ព្រោះកន្លងមកអ្នកគ្រូបានទស្សន៍ទាយពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមឆុតៗខ្លាំងណាស់ មិនថារឿងគ្រោះទឹកជំនន់ អាកាសធាតុ ឬរឿងមានចុះថោកនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នេះ អ្នកគ្រូ ណាលី បានទស្សន៍ ទាយផ្អែកតាមក្បូន ប៉ាជឺ ថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខ នឹងមានគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើង ដែលអាចជាការ រញ្ជួយដី និង បំផ្ទុះភ្នំភ្លើង ដែលវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ធំៗមួយចំនួនដូចជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រេស៊ីស , អាហ្រ្វីក, អូស្រ្តាលី, ជប៉ុន ឬភាគខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិក ជាដើម ហើយលើសពីនេះ អ្នកគ្រូ ណា លី ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះថា ចំពោះប្រទេសដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងក៏អាចនឹងកើតមានគ្រោះនេះដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ វាក៏ជារឿងសំណាងមួយដែលយើងនឹងពុំរងផល ប៉ះពាល់នៃគ្រោះធម្មជាតិនោះឡើយ ប៉ុន្ដែសម្រា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply