ប៉ាគីស្ថាន ថាឥណ្ឌានឹងបើ កការវា យប្រ ហាដោយយន្តហោះច ម្បាំ ងទ្រ ង់ទ្រា យធំ បន្តិចទៀតនេះ..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ាគីស្ថាន បាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាគ្រោ ងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទា ប់ពីទីក្រុងញូវដែលីបានណែនាំយន្តហោះចម្បាំ ងថ្មីចូលក្នុងកង ទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួន។នេះជាការរបស់សេនាប្រមុខទ័ពអាកាសប៉ាគីស្ថានលោកមូជៃដអានវ៉ាន់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយសេនាប្រមុខទ័ពអាកាសប៉ាគីស្ថានរូបនេះបានសម្តែងការភ័ យខ្លា ចនៅពេលនិយាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអវ កាសនិងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយលោកខាន់បាននិយាយថាកងកម្លាំ ងឥណ្ឌានឹងចូលមកក្នុងរយៈពេល ៥ គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបង្ហាញពីឥ ទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅលើអាកាស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងព្យា យាមឆ្លុះបញ្ចាំងពីជ ម្លោះដែលហួ សពីកាស្មៀរនិងនៅព្រំ ដែនអន្តរជាតិ។ ដោយលោក Air Marshal បាននិយាយថា“ ខ្ញុំនឹងស្រមៃមើលការវា យលុ ករបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេល ១៨-២៤ ខែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលនេះដែរអគ្គមេបញ្ជាការកង ទ័ព អាកាសឥណ្ឌាបាននិយាយថាប្រទេសនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដោះ ស្រាយសង្គ្រា មមុខពីរដែលអាចកើតមានជាមួយចិននិងប៉ាគីស្ថាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា“ ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ Rafales នាំមកនូវវេទិកាមួយដែលកំពុងឆ្ពោះទៅមុខហើយនឹងផ្តល់ឱ្យយើងនូវ គែម(ជិតព្រំដែន) និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើកូដ កម្មដំបូងនិងជ្រៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបាន ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចស ម្រាប់ជ ម្លោះណាមួយដែលអាចកើតមានរួមទាំងសង្គ្រា មមុខពីរ។ លោកបានបន្ថែមទៀតថា“ ជំហររបស់យើងជាកម្លាំ ងត្រៀម ប្រយុ ទ្ធដែលគួរឱ្យទុ កចិត្តគឺមានសារៈសំខា ន់ណាស់ព្រោះតួនាទីរបស់កង ទ័ពអាកាសនឹងដើរឆ្ពោះទៅរកការ ធានាជ័យជំ នះក្នុងជ ម្លោះណាមួយនាពេលអនាគត៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NEW DELHI, INDIA – APRIL 14: (—-EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT – “INDIAN PRIME MINISTRY / HANDOUT” – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS—-) Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the country during a televised speech, in New Delhi, India, on 14 April 2020. Modi announced that India’s initial 21-day lockdown will be extended until 03 May 2020 in an attempt to curb the spread of the coronavirus (Covid-19). (Photo by Indian Prime Ministry /Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

Leave a Reply