លោកយាយ​ បាបាវ៉ាន់ហ្គា​ ធ្លា ប់ទស្សទាយថាលោកត្រាំ​ នឹងធ្លា​ ក់ខ្លួនឈឺស្លា ប់..សូមបួងសួងកុំឲ្យក្លាយជាការ ពិតអី!!..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការទស្សន៍ទាយនាពេលអនា គតគឺជាអាជីវកម្មបើមាន – ប៉ុន្តែវាលេ ចឡើងស្ត្រីមិ នធម្មតាម្នាក់បានព្យាករណ៍ជាយូរមកហើយថាប្រធានាធិបតីទី 45 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លា ក់ខ្លួ នឈឺខ្លាំ​ ង(ធ្ង ន់ធ្ងរខ្លាំ ងអាចបា​ ត់ប ង់ជី​ វិត)។ ព័ត៌មានបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាបុរសដែលកា ន់តំណែងនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានមានផ្ទុ ក Covid-19 ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកយាយពិ ការភ្នែ ក Baba Vanga មកពីប៊ុលហ្គារីទទួលបានជោគជ័យដ៏ចម្លែ កបំផុ តក្នុងការទស្សន៍ទាយព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយគា ត់បានទទួលមរ ណភាពបា ត់ហើយ។ លោកយាយ Baba Vanga ដែលត្រូវបានគេនិយាយការទស្សន៍ទា យនាពេលអនាគតរបស់គាត់ថាមាន“ អត្រាជោគជ័យ ៨៥%”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍របស់គា ត់ត្រូវបានគេនិយាយថាបានព្យាករណ៍ពីការវា យប្រ ហារភេរ វក ម្ម ៩/១១ លើមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិង Brexit ។ ហើយត្រូវបានគេអោយឈ្មោះថា“ ណូស្ត្រាំមូ សនៃតំបន់បាល់កង់” ចំពោះការព្យាករណ៍របស់គាត់ត្រូវបានគេនិយាយថាបានទាយអំពីប ញ្ហានិងភាពងងឹ តសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាបានទទួលមរ ណភាពអស់រយៈពេល ២៣ ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏អ្នកដែលមានចំណា ប់អារម្ម ណ៍ច ង់ធ្វើកិច្ចការខាងទេវ កថានៅតែប ន្តការងាររបស់បាបាដែលអ្នកខ្លះ អះអា ងថាដល់ឆ្នាំ ៥០៧៩ ជាឆ្នាំដែលគា ត់ជឿថាសក លលោកនឹងត្រូវបញ្ច ប់។ មុនពេលគា ត់ស្លា ប់នៅអាយុ ៨៥ ឆ្នាំគាត់បានធ្វើការព្យា ករណ៍ជាបន្តបន្ទា ប់សម្រា ប់ឆ្នាំ ២០២០៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply