កុំដាច់អូសរំលងអី សូមជួយម្តាយប្អូនស្រីផង គាត់កំពុងជួបការលំបាកខ្លាំង គ្មានប្រាក់ព្យាបាលម្តាយបន្តទៀតទេ ដោយសារតែម្តាយរបស់គាត់មានជំងឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Łÿ Jüû Bìî បានបង្ហោះសារសូមអំពាវនាវ ដល់សប្បុរសជន មេត្តាជួយដល់ម្តាយរបស់នាងផង ព្រោះថាពេលនេះ ម្តាយរបស់នាង មានជំងឺមហារីក ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយ ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់នាង ក៏អស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលដែរ ដូចនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយដល់ម្តាយរបស់នាងផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក ដែលមានឈ្មោះខាងលើ បានបង្ហោះសារទាំងទឹកភ្នែកថា “នាងខ្ញុំ កំពុងជួបនូវទុក្ខលំបាទីទល់ក្រដោយមូលហេតុ អ្នកម្តាយនាងខ្ញុំ គាត់មានជម្ងឺ មហារីក ដំណាក់កាលចុងក្រោយ កាព្យាបាលអស់លទ្ធភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ សប្បុរសជន ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ ជាពិសេស អ្នកមីងទ្រីដាណា អ្នកមីងល្បីល្បាញនៅក្នុង បណ្តាញសង្គមដែលតែងតែជួយដល់មនុស្សពេលកំពុងជួបនៅទុក្ខលំបាក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម អ្នកមីង លោកពូណា ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ សូមមេត្តាជួយដល់អ្នកម្តាយនាងខ្ញុំផង។ គួរមិនគួរសូមអ្នកមីងមេត្តាអភ័យទោសអោយនាងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះផង។ បើមានសប្បុរសជនណាចង់ជួយ សូមទំនាក់ទំនងតាម លេខទូរស័ព្ទ នេះ 010848652 / 078500879″។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply