ថ្មីទៀតហើយ!! មិត្តភក្តិប្តី ត្រូវជាបងធម៌ប្រពន្ធ ឆាតចុះឡើង នាំគ្នាចូលផ្ទះណាក់ ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះនៃការរាប់អាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ នៅផ្ទះសំ ណាក់ហ្គោល ហ៊ុន សៀ២ ខណៈដែ លមិត្តភក្កិរបស់ប្ដីត្រូវជាប ងធម៌ប្រពន្ធបាននាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់ យ៉ាង ត្រេកត្រអា លត្រូវបា នប្ដីតា មទាន់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ករណីមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើនេះ បានកើតឡើងនៅ វេលាម៉ោង ១០ និង៣០ នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ ត្រង់ចំណុច ក្នុងផ្ទះសំណាក់ ហ្គោល ហ៊ុន សៀ ២ ស្ថិតក្នុងភូមិកាំង មេម៉ាយ សង្កា ត់ព្រះបាទ ក្រុង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការរៀបរាប់របស់ មិត្តភក្កិប្ដីម្នាក់ទៀតសុំ​មិន​ បញ្ចេញឈ្មោះ​បា ននិ យាយថា គេតែ ងតែនិយា យប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គេហា ក់ដូច ជាប្លែ កហើយ ឃើញមានការឆា តទំនាក់ ទំនងជា មួយបងធ ម៌របស់គេ តាមហ្វេស ប៊ុករហូត និងចេញបា ត់ពីផ្ទះជាច្រើនដង ទើបមាន ការតាម ដាន ឃើញចូលផ្ទះសំ ណា ក់ជាមួយបងធម៌។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្តភក្កិរបស់ប្តីដែល បានតាម ដាន នៅព្រឹកថ្ងៃខាងលើនេះ ប្ដីរបស់ស្ត្រីមា នសា ហាយ បាន ឃើញ មិត្តភក្កិរបស់គេនិងត្រូវជា បងធម៌ រប ស់ប្រពន្ធបាន ទិញបា យចំនួន ២ កញ្ចប់ ដូង ២ បានជិះម៉ូតូទៅ កាន់ផ្ទះសំណាក់ខាងលើ រង ចាំរួម រ័ក ជា មួ យប្អូន ធម៌(ត្រូវជា ប្រពន្ធមិត្ត ភក្កិរបស់ ខ្លួន)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្តឱ្យដឹង ទៀតថា ក្រោយពីប្ដីរប ស់ គេឃើញ បានប្រាប់ គាត់ឲ្យតាមមើ ល មិត្តភក្កិរប ស់គេទិញបាយនិងដូងនោះទៅ កន្លែងណា គេក៏តា មរហូតក៏ឃើ ញបុរស ជាសា ហា យបាន ចូលផ្ទះសំ ណាក់ ខាងលើ ហើយគេក៏ត្រឡប់ មកវិញ ក៏ជួបនឹង ប្រពន្ធមិត្ត ភក្កិបានជិះ ម៉ូតូទៅ ហើយស្ត្រីផិ តប្ដីឃើញ មិត្តភក្កិ របស់ប្តីជិះឡានតាម ក៏ធ្វើជិះម៉ូ តូហួសផ្ទះសំ ណាក់។ក្រោយ ពីមិត្តភក្កិប្ដីជិះឡានហួស ទៅបា ត់គេ ក៏ត្រឡប់មកវិញចូលផ្ទះសំ ណា ក់ រួម រក្សជាមួយ បង ធម៌(ដែលត្រូវជា មិត្ត ភក្កិប្ដីរ បស់ខ្លួន)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្តភក្កិរបស់ប្ដីដែល ជាអ្នកជួយតា មដា នក្រោយពី ឃើញប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្កិចូលផ្ទះសំណាក់ហើ យ ក៏បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ប្ដីរប ស់គេ ចូលទៅ តាម ទាន់ក្នុង បន្ទប់ផ្ទះសំណា ក់ហ្គោល ហ៊ុន សៀ2 នេះ បាន ធ្វើការប្រតាយប្រតប់គ្នានិងបាន រាយការណ៍ទៅស មត្ថកិច្ចចុះមក ឃាត់ខ្លួនបុរ សខាង លើ និងប្រពន្ធ រួមទាំងវត្ថុតាងមួយ ចំនួនដូច ជាស្រោ មអនា ម័ យដូងពី រនិងបាយ ពីរកញ្ចប់ ដង្កៀប កៀបស ក់និង បាន នាំយកទៅកាន់ ការិយា ល័យព្រហ្ម ទ ណ្ឌកម្រិតស្រាល នៃស្នងកា រដ្ឋាននគរ បាល ខេត្តដើម្បីធ្វើការសាកសួរ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងករណីផិត ក្បត់និងមាន សាហា យ នេះ មិនត្រូវបាន សមត្ថកិច្ចឱ្យថត នោះទេ ហើយក៏មិន បាន ដឹងថាបុរសសង្ស័យឈ្មោះ អ្វីនឹងស្ត្រីដែ លផិ តក្បត់ប្ដីនោះ ឈ្មោះអ្វីនោះ ដែរ គ្រាន់តែស មត្ថកិច្ចប្រាប់ ថារឿងនេះ អ្នកប្ដឹងគ្រាន់តែឱ្យបុរស ជាប ងធម៌ (មិត្តភក្កិ)និងប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ធ្វើកិច្ចសន្យា បញ្ឈប់ការ ទាក់ទងជាមួយប្រពន្ធរ បស់ខ្លួនត ទៅទៀត ដោយសារតែ គិតឃើ ញវែងឆ្ងាយ ពាក់លុ យធនា គារ ផង កូន មានច្រើន ហើយបើសិ នបែ កបា ក់គ្នា នោះមិ នដឹងថា អ្នកណា មើលកូន និងចិញ្ចឹម កូននិងអ្នកណា សងលុ យធនា គារ នោះ ទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply