អ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីប៉ុន្មានដួង កាន់តែស្អាតនិងកាន់តែរឹងមុំាព្រោះថា

ភ្នំពេញ ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា កើតមកជាមនុស្សស្រី គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់បានជីវិតគ្រួសារបែកបាក់ឡើយ តែពេលខ្លះរឿងរ៉ាវជីវិតកើតឡើងទៅហើយ ដូច្នេះមានតែត្រូវ រឹងមាំ និងបន្ដដំណើរទៅមុខទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង ដូចជាតារាស្រីប៉ុន្មានដួងនេះ ស្ពាយឈ្មោះជាស្ដ្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេង ប៉ុន្ដែពួកគេហាក់មានភាពរឹងមាំ តែងតែផ្ដល់ឱកាសឱ្យជីវិតខ្លួនឯងរីករាយ និង មើលថែខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោម នេះ ជាតារាស្រីវ័យក្មេង ដែលពើបប្រទះនឹងរឿងបែកបាក់ជីវិតគូ តែអ្នកគាំទ្រសរសើរថា ពួកគេរឹងមាំខ្លាំង ៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply