ជួយអោយកម្លាំងចិត្តគាតម្នាក់មួយផង! មានសង្ឃឹមហើយ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាមទារឲ្យ​វៀតណាម​បញ្ជូន​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ ដែល​មាន​ទោស​ប្រ​ហារ​​ជី​វិ​ត​មក​កម្ពុជាវិញ…

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងកា របរទេស​ បាន​អះ អាងថា ​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​នី តិវិធី​ស្នើ​វៀតណាម ​បញ្ជូន​ស្ត្រី​ខ្មែរ ​ដែល​ជាប់ទោ ស ​ប្រហា រជី វិ ត ​ពី​បទ​ជួញ ដូរ​គ្រឿ ង ញៀ ន​ មក​អនុវត្ត​ទោស ​នៅ​កម្ពុជា ​ក្រោយ​សា លក្រ ម​របស់​ស្ត្រី​រូបនេះ​ បានសម្រេច ​ចូល​ ជា​ស្ថាពរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងប្រាប់​BTV តាម​ទូរស័ព្ទ នៅ​ថ្ងៃទី​៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ឯកឧត្តម ​កុយ គួ​ង អ្នកនាំពាក្ ក្រសួង​ការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិ​អន្តរជាតិ​ បានឱ្យដឹ ងថា ​ដើម្បី​ឆ្លើយតប ​ពី​ការ​យ កចិត្ត​ទុក​ ដាក់រប ស់​រាជរដ្ឋាភិ បាល​ជូន​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ដែ ល​ប្រឈ ម​នឹង ​ ទោ ស​ប្រហារ ជី វិត ​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី ​ជួ ញ ដូរ​គ្រឿ ង ញៀ ន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ត្រូវ​ បាន​ចាប់ខ្លួន​កាល ពី​ចុង ឆ្នាំ​២០១៩ ​នៅ​ប្រទេស​ វៀតណាម ​ក្រសួងការបរទេ ស​ កម្ពុជា​ បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​អគ្គ​កុងស៊ុ ល​កម្ពុជា​ ប្រចាំ​ទីក្រុង​ហូជីមិញ​ បន្ត​តាម ដាន​ករ ណី​របស់​ស្ត្រី​ខា ងលើ ​ដើម្បី​រៀបចំ ​ការប្តឹង​ទាល់​នឹង​ កា រសម្រេច​រ បស់​តុលា ការ​ជា ន់ ​ទា ប​វៀតណាម​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លើយតប​ពាក់ ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ស្នើ​ ផ្ទេរ​ទណ្ឌិត ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ទោ ស​ នៅ​កម្ពុជា ​ឯកឧត្តម កុយ គួ​ង បាន​ បញ្ជាក់ថា ​ប្រសិន​សាល ក្រម​នៃ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ត្រូវ​បា នសម្រេច​ចូល​ជា​ស្ថាពរ​ដោយ ​ត្រូវ​ប្រហារ ជី វិត ​នោះ​ដំ ណាក់ កាល ​បន្ទាប់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ​កម្ពុជា ​នឹង​ ឈាន​ដ ល់​ការ​ស្នើ​ផ្ទេរ​ទណ្ឌិត ​ដើម្បី​អ នុវត្ត​ទោ ស​នៅ​ប្រទេសកំណើត​ខ្លួន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ ថា ស្ត្រី​ខ្មែរ អាយុ​២៧​ឆ្នាំ ដែល​ត្រូវ​បាន​ កាត់ ទោ ស​ប្រហា រជី វិ ត​ ដោយ​តុលា​ការ​ជា ន់​ទាប​ នៃ​ខេត្ត​តៃនិញ ​ប្រទេស​ វៀតណាម​ ក្រោយ​អា ជ្ញាធរ​វៀតណាម​រក​ ឃើញ​ស្ត្រី​រូបនេះ​ បាន​ជួ ញ ដូរ​ គ្រឿ ង ញៀ ន ​ដែល ​មាន​ទម្ងន់​ជិត ​៥​គីឡូក្រាម ​នៅ​ចំណុច​ព្រំដែ ន​អន្តរជា តិ​បាវិត​-​ម៉ុក​បៃ ​ខេត្ត​តៃនិញ កាល ពី​ថ្ងៃទី​២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩​កន្លង ទៅ​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply