គាំទ្រ! លោកស៊ុន ចាន់ថុល ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ ចំពោះក្រុមហ៊ុនណា ធ្វើផ្លូវមិនល្អ គ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសឡើយ…

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បា នប្រាប់ ក្រុមហ៊ុ នសា ងសង់ផ្លូវថា ក្រសួងមិន ទទួ លស្គាល់ ឡើយ ចំពោះ ផ្លូវណា សាងស ង់គ្មាន លក្ខណៈ បច្ចេកទេស ហើយ ក្រសួង នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុន នោះ សាង សង់ឡើងវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងឱកាស ចុះត្រួតពិនិត្យ វឌ្ឍនភាពការសា ងសង់ អា គារស្ទឹងបត់ ច្រកព្រំដែន កម្ពុជា-ថៃ នារសៀល ថ្ងៃ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បានឲ្យដឹងថា លោក នឹងបន្ដ ចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ នៅកម្ពុជា ដោយមិនប្រាប់ក្រុមហ៊ុន សាង សង់ឲ្យដឹងជា មុន ដើម្បីធ្វើយ៉ាង ណាឲ្យផ្លូវនៅ កម្ពុជា មាន ភាព រឹងមាំបន្ថែមទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក មានប្រសាសន៍ថា «យើងខ្ញុំបាន ពង្រឹង គុណភាពផ្លូវច្រើន ណាស់ តើផ្លូវហ្នឹងមិ នធ្វើតាម លក្ខណៈ បច្ចេកទេស យើងមិន ទទួលទេ យើងឲ្យធ្វើ ឡើងវិញ ហើយផ្លូវមួយ ចំនួន យើងបាន ឲ្យធ្វើឡើងវិញ ទោះបី ជាធ្វើឡើងវិញ ក៏ដោយ ខ្ញុំក៏មិនសប្បាយ ចិត្តដែរ ធ្វើម្ដង ធ្វើឲ្យល្អទៅ កុំធ្វើពីរម្ដង នាំខា តពេ លវេលា»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោករៀប រាប់ថា ផ្លូវធ្វើអស់ថ វិកា ១០០លានដុល្លារ ទៅ ២០០លានដុល្លារ ប្រើប្រាស់បាន ១ឆ្នាំ ប៉ះ កន្លែង នេះ ប៉ះកន្លែងនោះ ក្រសួងមិនច ង់បានឡើយក្រសួង ច ង់បានផ្លូវ រឹងមាំ និងមាន គុណភាព ៕

Leave a Reply