មួយរយៈនេះ មានអ្នកបាក់ទឹកចិត្ត សម្លា ប់ ខ្លួន! មកមើលដើមឈើទាំង ២០នេះ ជាគំរូល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកបាក់ទឹកចិត្ត ហើយគិតឡើងវិញ

ជីវិតគឺការតស៊ូ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកដួល អ្នកក៏អាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោកឈរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងដើរវិញបាន។ គ្រប់ជីវិតនៅលើផែនដី មិនថាមនុស្ស សត្វ ឫរុក្ខជាតិ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រមែងតែងតែមានទុក្ខលំបាក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនចេះអត់ឡើយ។ មិនថាទុក្ខលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុំបោះបង់ជីវិតមួយនេះអោយសោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តស៊ូឡើងធ្វើអោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​បានជោគជ័យនូវគោលដៅរបស់យើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តស៊ូរស់ដើម្បីមនុស្សដែលគេស្រលាញ់យើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កុំគេខកចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​

ហើយបើអ្នកកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងអស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សង្ឃឹមក្នុងជីវិតនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកអាចមើលដើមឈើទាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២០ដើមនេះបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទោះពួកវាខ្លះ រស់នៅកន្លែងពិបាក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្លះទៀត​​​​​​​​​​​​រូបរាងមិនល្អដូចគេ ប៉ុន្តែពួកវាមិនដែលបោះបង់ជីវិតវាអោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាណោចអាធម័ឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ដូច្នេះបើអ្នកចុះចាញ់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបោះបង់ជីវិតអ្នក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានន័យថាអ្នកអន់ជាងដើមឈើខាងក្រោមនេះទៅទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕​ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖

Leave a Reply